AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

IV Konferencja Naukowa z cyklu "Wiedza i Innowacje" pt. Wiedza i innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwami: siły motoryczne i bariery, 9 października 2007 r., Warszawa

Konieczność sprostania konkurencji oznacza dla przedsiębiorstw poszukiwanie nowych metod zarządzania, w tym wprowadzania różnych innowacji w sferze organizacyjnej czy produktowej. Tylko innowacyjność zapewnia firmie możliwość przetrwania w długim okresie czasu. Można wręcz mówić o wyłaniającym się paradygmacie: Innovate or die!

Kolejna edycja cyklicznej konferencji "Wiedza i Innowacje" poświęcona będzie przede wszystkim zagadnieniem komercjalizacji wiedzy w wymiarze mikroekonomicznym. Program konferencji podzielony został na bloki:

 1. Transfer wiedzy: nauka -> biznes (komercjalizacja innowacji):
  • Klastry,
  • Business angels, venture capital,
  • Centra transferu wiedzy i technologii, instytucje wspierające;
 2. Aspekty psychologiczno-społeczne:
  • Kreatywność, postawy przedsiębiorcze a technologie,
  • "Pracownicy wiedzy": motywacja, pozyskiwanie, rozwój, wykorzystywanie,
  • Konkurowanie o zasoby ludzkie - "wojna o talenty"; emigracja Polaków;
 3. Innowacje:
  • Usługi na rzecz innowacji,
  • Innowacje w usługach,
  • Kształcenie dla innowacji (potrzeby, programy studiów, szkoleń),
  • Warunki dla innowacji;
 4. Wiedza i technologie:
 5. Globalizacja, internacjonalizacja a zmiana organizacyjna,
 6. Technologie (teleinformatyczne) a zmiana organizacyjna,
 7. e-Biznes w zglobalizowanym świecie,
 8. Budowanie kapitału intelektualnego i zarządzanie własnością intelektualną.
Więcej informacji na: http://www.instytut.info

2nd European Conference on Entrepreneurship and Innovation, 8-9 listopada 2007, Utrecht, Holandia

Innowacyjność oraz przedsiębiorczość są ściśle łączącymi się koncepcjami. Choć innowacyjność często utożsamiana jest z kreatywnością, wynalazczością, to trzeba pamiętać, że nie byłoby innowacji na rynku, gdyby te genialne pomysły nie zostały skomercjalizowane. A do tego niezbędny jest duch przedsiębiorczości i szczególne - związane z nią - umiejętności.
Zarówno innowacyjność, jak i przedsiębiorczość należą do najbardziej "gorących", szeroko dyskutowanych tematów z dziedziny zarządzania. Poświęcona im będzie także kolejna konferencja organizowana przez Utrecht School of Economics. W programie tej konferencji naukowej przewidziane są dyskusje panelowe, prezentacja badań naukowych, a także warsztaty. I choć minął już termin nadsyłania referatów, wydaje się, że tematyka konferencji jest na tyle interesująca, iż warto w niej uczestniczyć.

Więcej informacji na: http://academic-conferences.org/ecei/ecei2007/ecei07-home.htm


13th Annual Sloan-C International Conference on Online Learning, 7-9 listopada 2007 r., Orlando, Floryda, USA

Tematem przewodnim trzynastej międzynarodowej konferencji Sloan-C poświęconej nauczaniu online jest The Power of Online Learning: Making a Difference.
Podczas ponad 150 prezentacji w siedmiu równoległych sesjach, 13 warsztatów przedkonferencyjnych, dyskusji grup zainteresowań oraz wystawy uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania się z najnowszymi informacjami nt. m.in. programów i procesów nauczania asynchronicznego.
Konferencja jest adresowana do przedstawicieli wielu sektorów, w tym szkolnictwa wyższego, kształcenia ustawicznego, biznesu, administracji, medycyny oraz stowarzyszeń i organizacji non-profit.


Więcej informacji na: http://www.ce.ucf.edu/asp/aln

4th International Conference in Open and Distance Learning - Forms of Democracy in Education: Open Access and Distance Education, 23-25 listopada 2007 r., Ateny, Grecja

Czwarta międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom edukacji na odległość, organizowana przez Hellenic Open University, Open University of Cyprus oraz Hellenic Network of Open & Distance Education, odbędzie się w listopadzie w Atenach.
Wybrane zagadnienia konferencji to: badania w nauczaniu na odległość, otwarte uniwersytety i szkoły jako nowe wyzwanie edukacyjne i pedagogiczne, sieci międzynarodowe i międzykulturowe, ICT w służbie edukacji, nauczyciel czy doradca, strategie i polityki jakości w nauczaniu.


Więcej informacji na:
http://www.opennet.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=en

Online Educa Berlin 2007, 28-30 listopada 2007 r., Berlin, Niemcy

Już po raz trzynasty odbędzie się w Berlinie jedno z największych i najważniejszych spotkań osób zajmujących się edukacją na odległość. Online Educa to międzynarodowe forum wymiany poglądów, prezentacji wyników najnowszych badań oraz poszukiwania dalszych kierunków rozwoju e-learningu, na którym spotykają się przedstawiciele biznesu, nauki oraz administracji.

W 2006 r. Online Educa zgromadziła ponad 2000 uczestników z 90 krajów. Swoje wystąpienia omawiające zagadnienia edukacji wspieranej technologiami przedstawiło ponad 500 osób z 45 krajów, a 119 wystawców z 25 krajów prezentowało najnowsze produkty i usługi.

Więcej informacji na: http://www.online-educa.com

International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 07), 3-12 grudnia 2007 r., konferencja organizowana online

Już po raz trzeci Institute of Electrical & Electronics Engineers (IEEE) University of Bridgeport organizuje konferencję CISSE 07, prowadzoną wyłącznie online. CISSE to wirtualne forum, na którym, z użyciem aplikacji online, prezentowane są referaty i prowadzone dyskusje.
Konferencja, wzorem lat ubiegłych, dzieli się na cztery spotkania:

- International Conference on Industrial Electronics, Technology & Automation (IETA 07),
- International Conference on Telecommunications and Networking (TeNe 07),
- International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (SCS2 07),
- International Conference on Engineering Education, Instructional Technology, Assessment, and E-learning (EIAE 07).
Referaty konferencyjne zostaną wydane w postaci płyty CD oraz książki.

Więcej informacji na: http://www.cisse2007online.org

Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2007), 7-9 grudnia 2007 r., Algarve, Portugalia

Celem kolejnej edycji konferencji CELDA, organizowanej przez International Association for Development of Information Society (IADIS) jest zaprezentowanie i przedyskutowanie głównych zagadnień związanych z rozwojem procesów nauczania oraz wspieraniem pedagogiki w erze cyfrowej. Konwergencja psychologii kognitywnej oraz obszaru IT ma coraz większy wpływ na m.in. szkolnictwo. Takie paradygmaty, jak just-in-time learning, konstruktywizm czy student-centered learning są wspierane przez symulacje, rzeczywistość wirtualną oraz systemy multiagentowe, co z jednej strony rodzi nowe możliwości, a z drugiej nieznane dotąd problemy. Podczas konferencji omówione zostaną ich technologiczne i pedagogiczne aspekty.


Więcej informacji na: http://www.celda-conf.org

e-Commerce 2007, 7-9 grudnia 2007 r., Algarve, Portugalia

Konferencja IADIS e-Commerce 2007 jest głównym wydarzeniem międzynarodowym dla grona badaczy, naukowców i specjalistów, a także studentów, zainteresowanych bądź zajmujących się aplikacjami e-commerce. Podczas tegorocznego spotkania, uczestnicy będą mieć możliwość zaprezentowania i przedyskutowania najnowszych wyników badań oraz nowych idei w tej dziedzinie.
Główne grupy zagadnień wybrane przez organizatorów to: technologia e-commerce, zarządzanie online, zagadnienia społeczne i regulacyjne, globalny wymiar e-commerce oraz modele biznesu online.

Więcej informacji na: http://www.ecommerce-conf.org


E-COMMERCE 2008 Najnowsze tendencje rynku handlu elektronicznego 16-17 października 2007 r., Warszawa

W dniach 16 i 17 października odbędzie się w Warszawie konferencja E-COMMERCE 2008 - Najnowsze tendencje rynku handlu elektronicznego.
Konferencja będzie poruszała tematy: efektywnej reklamy, handlu wirtualnego, społeczności wirtualnych, kwestii prawnych prowadzenia działalności e-handlowej, tendencji, które pojawią się na rynku handlu elektronicznego w ciągu najbliższych kilku lat. Ponadto omówione zostaną najnowsze trendy sprzedażowe, wpływ personalizacji w internecie na podejmowanie decyzji przez klienta, a także sposoby budowania zaufania i lojalności klienta online.


Więcej informacji na:
www.informedia-poland.com/client/Index.aspx?id=conference&sub=introduction&confID=463

IT Governance Nowa Strategia Wsparcia Biznesu 18-19 października 2007 r., Warszawa

IT Governance to koncepcja ładu korporacyjnego w obszarze IT (technologii informacyjnych), czyli usystematyzowanego podejścia do efektywnego zastosowania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie, którego celem jest maksymalizowanie wartości przedsiębiorstwa. Do głównych elementów ładu korporacyjnego w obszarze IT należą: jasne reguły podejmowania decyzji, jasne reguły inwestowania w IT, czytelna struktura zarządcza z zakresem odpowiedzialności. Koncepcja ta zyskuje znaczenie wraz ze wzrostem wielkości inwestycji w IT, a wprowadzenie odpowiednich zasad zarządzania, daje kadrze zarządzającej większą pewność, że podjęte inwestycje w IT w rzeczywisty sposób przyczyniają się do kreowania wartości biznesowej.

Informedia Polska organizuje w dniach 18 i 19 października kongres poświęcony zagadnieniom IT Governance. Wśród tematów przewidzianych przez organizatorów znajdują się:

- Strategiczna rola IT w tworzeniu wartości firmy,
- Rola i znaczenie komunikacji w prawidłowej współpracy poziomu IT i poziomu biznesowego,
- Realizacja strategii korporacyjnej a zarządzanie IT - wzajemne zależności,
- Analiza długofalowych potrzeb biznesowych: klucz do integracji IT ze strategią firmy,
- IT Governance - wartość dodana czy kluczowy czynnik zwiększający wartość firmy?


Więcej informacji na:
www.informedia-polska.pl/client/index.aspx?sub=introduction&id=conference&ConfID=419


Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego, 20-21 listopada 2007 r., Płock

Problematyka ogólnopolskiej konferencji, organizowanej przez sekcję pedagogiczną Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • - popularyzacja idei praktyki kształcenia ustawicznego w Polsce w kontekście wszechstronnego rozwoju osobowości człowieka w ciągu całego jego życia oraz potrzeb edukacyjnych wywołanych ustawicznymi zmianami na globalnym i krajowym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego;

 • - propagowanie nowych paradygmatów kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.
Kolejne cele organizatorów to wzbudzenie zainteresowania koniecznością określenia pól działań edukacyjnych skierowanych do defaworyzowanych grupy dorosłych, pozostających w niszy edukacyjnej oraz kształtowanie świadomości proedukacyjnej osób zajmujących się planowaniem karier zawodowych i szkoleń pracowniczych (m.in. na terenie gminy Płock i województwa mazowieckiego).

W ramach obrad konferencyjnych poszukiwane będą płaszczyzny nowych metod kształcenia i modernizacja dotychczas funkcjonujących w praktyce edukacyjnej.

Konferencja skierowana jest głównie do środowiska akademickiego, instytucji szkoleniowych, administracji regionalnej, towarzystw naukowych oraz przedsiębiorstw.

Więcej informacji na: www.ksztalcenieustawiczne.republika.pl

Stan na 2 października 2007 roku.