AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

IV Sympozjum Kształcenie na odległość - metody i narzędzia, 22-23 października 2007 r., Gdynia

Po przerwie, która miała miejsce w 2006 roku, związanej z organizacją XXXI Konferencji EUCEN, Akademia Morska w Gdyni powraca do tradycji sympozjów nt. kształcenia na odległość.
IV Sympozjum Kształcenie na odległość - metody i narzędzia odbędzie się w dniach 22-23 października 2007 r. Cele i tematyka sympozjum nie uległy zmianie, natomiast coraz szersze zainteresowanie tą formą edukacji w kraju uzasadnia kontynuowanie takich spotkań.
Na stronie internetowej Akademii Morskiej www.am.gdynia.pl, w częsci Konferencje, znajduje się informacja o sympozjum oraz interaktywny formularz zgłoszenia.
Organizatorzy sympozjum liczą na współpracę środowisk działających na rzecz rozwijania i udoskonalania tej formy kształcenia.

Więcej informacji na: http://153.19.113.30/konf2007/pl_index.html

Learning Conference 2007, 26-29 czerwca 2007 r., Johannesburg, RPA

Learning Conference organizowana jest już po raz czternasty, tym razem w Republice Południowej Afryki. Podczas spotkania poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące edukacji, przedstawione w referatach i prezentacjach badaczy oraz praktyków.

Organizatorzy zapraszają na spotkanie wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami edukacyjnymi na każdym poziomie: od wczesnego dzieciństwa, przez szkoły i szkolnictwo wyższe, aż do kształcenia ustawicznego prowadzonego w każdym wymiarze (w szkole, w domu, na uniwersytecie czy w miejscu pracy).

Cztery główne zakresy tematyczne to: Educational Values and Values in Education, Transforming Literacies, Humanising Science and Technology, Sites of Learning.

Więcej informacji na: http://l07.cgpublisher.com/welcome.html


Online Educa Madrid, 7-9 maja 2007 r., Hotel NH Parque Avenidas, Madryt, Hiszpania

Siódma konferencja Online Educa Madrid odbędzie się w maju w Hiszpanii. Corocznie spotyka się na niej ponad 500 decydentów z ok. 30 krajów, plasując to wydarzenie w czołówce spotkań poświęconych e-learningowi w krajach hiszpańskojęzycznych.

Główne grupy zagadnień to: trendy i innowacje, praktyka i rozwój, e-learning korporacyjny, przykłady i wdrożenia, nowe tendencje w pedagogice.
W czasie konferencji odbędzie się również Expocampus 2007; forum dla ekspertów e-learningowych z największych uniwersytetów Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

Więcej informacji na: http://www.online-educa-madrid.com/english/index.php

eLearning Africa 2007, the 2nd International Conference on ICT for Development, Education and Training, 28-30 maja 2007 r., Nairobi, Kenia

Głównym zagadnieniem drugiej międzynarodowej konferencji eLearning Africa 2007 jest budowanie infrastruktury obejmującej swym zasięgiem cały obszar Afryki (Building Infrastructures and Capacities to Reach out to the Whole of Africa).

Podczas konferencji przedstawiciele środowisk decyzyjnych, liderzy przemysłu, eksperci w zakresie badań i rozwoju oraz praktycy ze wszystkich kontynentów spotkają się, aby razem przedyskutować wyzwania, osiągnięcia oraz strategię rozwoju Afryki, a także możliwości współpracy w tym zakresie. Zagadnienia konferencyjne obejmują też takie dziedziny, jak: e-learning w korporacjach afrykańskich, wprowadzenie edukacji na odległość do systemu szkolnictwa, rozwój jakości, empowering dzięki ICT i inne.

Więcej informacji na: http://www.elearning-africa.com

Edutainment 2007, 11-12 czerwca 2007, Hong Kong

The Chinese University of Hong Kong organizuje w czerwcu II Międzynarodową Konferencję nt. E-learningu i Gier (The 2nd International Conference of E-Learning and Games) Edutainment 2007. Nazwa konferencji to połączenie słów edukacja (education) oraz rozrywka (entertainment), co odzwierciedla zakres tematyczny spotkania. Adresowane jest ono do naukowców, którzy chcieliby podzielić się rezultatami najnowszych badań poświęconych rozwojowi i wdrożeniom systemów e-learningowych i rozrywkowych.

Wybrane tematy konferencji to: techniki animacji, mieszana rzeczywistość (mixed reality), cyfrowe muzeum, cyfrowe dziedzictwo, standardy, platformy i narzędzia e-learningowe, efektywność wirtualnej rzeczywistości w edukacji, projektowanie gier, wirtualne postaci czy kształcenie ustawiczne.

Więcej informacji na: http://www2.acae.cuhk.edu.hk/~edutainment2007


IC Congress, 3-4 maja 2007 r., Haarlem, Holandia

Rosnąca rola wiedzy oraz innych czynników kapitału intelektualnego stwarza nie tylko nowe możliwości i wyzwania dla firm, ale również problemy. Kongres poświęcony kapitałowi intelektualnemu został tak zaprojektowany, by umożliwić szerokiemu gronu przedstawienie najnowszej wiedzy oraz podzielenie się doświadczeniami pokazującymi, jak podnosić poziom, zarządzać, mierzyć, oceniać wartość i raportować kapitał intelektualny.

Wśród zaproszonych gości znajdują się niemal wszyscy najbardziej liczący się w świecie autorzy i współtwórcy tego nurtu w zarządzaniu, by wymienić choć dr. Charlesa Savage'a, dr. Pata Sullivana, prof. Leifa Edvinssona, dr. Karla-Erika Sveiby'ego.

Program Kongresu podzielony został na pięć głównych nurtów, poświeconych zagadnieniom, takim jak:

  • kapitał intelektualny i kultura,
  • centra kapitału intelektualnego na świecie,
  • społeczności praktyków,
  • odkrywanie i mierzenie kapitału intelektualnego,
  • wartość a kapitał intelektualny.

Więcej informacji na: http://www.iccongress.com/

Management forum 2020 - współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 11-13 maja 2007 r., Katowice

Konferencja naukowa młodej kadry akademickiej, kierowana jest - wzorem lat ubiegłych - do doktorantów, asystentów i adiunktów. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, poglądów, prezentacja koncepcji, trendów występujących w obszarze zarządzania strategicznego, jak i integracja polskiego środowiska młodych naukowców.

Obszary tematyczne

  • innowacyjne strategie w zarządzaniu,
  • współczesne metody i techniki w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • koncepcje dziedzinowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Więcej informacji na: http://www.ae.katowice.pl/?contentid=2710

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, 26-27 kwietnia 2007 r., Toruń

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia: globalne uwarunkowania działalności innowacyjnej, wiedzę i innowacje w rozwoju przedsiębiorstw, innowacje a konkurencyjność, innowacje w gospodarce Polski, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym oraz zarządzanie technologią w przedsiębiorstwach.

Konferencja kierowana jest do kadry naukowej polskich uczelni.

Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp


10th International Conference on Business Information Systems 25-27 kwietnia 2007 r., Poznań

Tematem dziesiątej już konferencji z cyklu Business Information Systems jest Semantyczna integracja danych i procesów w przedsiębiorstwie i otoczeniu społecznym. Najważniejsze zagadnienia poruszane w czasie konferencji to zarządzanie procesami biznesowymi, ontologie, wyszukiwanie i filtrowanie wiedzy, inżynieria oprogramowania oraz rozwój usług sieciowych. Ponadto wśród wystąpień zarówno polskich przedstawicieli, jak i wielu zaproszonych gości z zagranicy znajdują się wykłady dotyczące: środowiska i architektury systemów mobilnych, inżynierii pozyskiwania wiedzy z sieci, projektowania i budowy usług sieciowych oraz wprowadzania rozwiązań e-biznesowych w administracji (eGovernment).

Konferencja jest kierowana do naukowców, biznesmenów, konsultantów oraz osób zajmujących się rozwojem aplikacji i systemów informacyjnych dla biznesu.

Więcej informacji na: http://bis.kie.ae.poznan.pl/10th_bis/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczeństwo i gospodarka w Europie XXI wieku, 11 maja 2007 r., Wrocław

Procesy integracji i globalizacji oraz demokratyzacji życia prowadzą do powstawania sprzeczności między ekonomicznymi i społecznymi kryteriami działania we współczesnej gospodarce rynkowej. Staje się to podstawą istotnych zróżnicowań występujących w Europie zarówno wśród krajów Unii Europejskiej, jak i poza jej obszarem. Świadomość wagi skutków tych zróżnicowań dla rozwoju Europy oraz gospodarki światowej uzasadnia potrzebę podjęcia tej problematyki, zwłaszcza w kontekście upowszechniania najlepszych praktyk i sprawdzonych wzorców działania.

Katedra Ekonomii i Katedra Europeistyki Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu organizuje ogólnopolską konferencję naukową poświęconą tym zagadnieniom, a zatytułowaną Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku. Poruszane na konferencji zagadnienia będą skupiały się na kwestiach najistotniejszych dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki Europy. Zasadnicze tematy, na których skupią się uczestnicy konferencji to: rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, państwo w gospodarce, prawo i polityka konkurencji.

Więcej informacji na: http://www.handlowa.eu/refreshMenuFL.do?location=/konf/

Bazy Danych: Aplikacje i Systemy, BDAS'07, 28-31 maja 2007 r., Ustroń

Kolejna edycja corocznej konferencji, będącej forum wymiany doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej tematyki baz danych, odbędzie się pod koniec maja w Ustroniu. Organizator, Instytut Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, określił następujący zakres tematyczny konferencji: architektura różnych typów baz danych, hurtownie danych, projektowanie, modele formalne i użytkowanie baz danych, języki zapytań i optymalizacja danych, zarządzanie metadanymi, UML w projektowaniu baz danych, wydajność procesów przetwarzania danych, bezpieczeństwo i integralność danych, bazy wiedzy, ontologie, zaawansowana analiza i eksploracja danych (Data Mining) oraz odkrywanie wiedzy, systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja, bazy danych w internecie, nowe aplikacje, systemy i obszary zastosowań.

Konferencja przeznaczona dla teoretyków i praktyków budowania i wykorzystania systemów baz danych może ponadto zainteresować szeroki krąg osób stykających się na co dzień z problematyką budowy i użytkowania baz danych.

Więcej informacji na: http://www.bdas.pl/


Narracje: bieg życia, bieg historii. Edukacyjne przesłanie, 14-15 września 2007 r., Łódź

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Andragogiki i Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne i Zespół Pedagogiki Dorosłych Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, skierowana jest do osób zajmujących się problematyką badań biograficznych. Dotyczy refleksji nad funkcją badań biograficznych w edukacji dorosłych. Konferencja stanowić będzie podsumowanie badań zainicjowanych przez prof. Olgę Czerniawską, prowadzonych od 2003 roku przy współpracy z prof. Martine Lani-Bayle z Uniwersytetu w Nantes, która kieruje Wydziałem Formation Continue.

Więcej informacji na: http://www.wshe.lodz.pl/_konferencje.php?j=pol

Media - kultura - edukacja na pograniczu narodów i kultur. Tradycje - doświadczenia - perspektywy, 8-10 października 2007 r., Rzeszów

Zakład Edukacji Medialnej i Technologii Informacyjnych wspólnie z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zakładem Pedeutologii Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu UAM w Poznaniu, Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Stowarzyszeniem VEUBE ? Spohns Haus w Niemczech organizuje międzynarodową konferencję, której celem jest stworzenie nauczycielom, badaczom mediów, dziennikarzom, ludziom kultury możliwości wymiany doświadczeń, dyskusji o oczekiwaniach formułowanych w stosunku do mediów, kultury i edukacji na pograniczu w kontekście globalizacji życia politycznego, gospodarczego i społecznego. Główne obszary merytoryczne to: media, kultura, edukacja na pograniczu kultur i narodów wobec globalizacji życia - wyzwania, nadzieje, zagrożenia; kultura pogranicza narodów - doświadczenia, tradycje, perspektywy; rola i znaczenie mediów w kreowaniu kultury i edukacji; międzyregionalna współpraca w obszarze kultury i edukacji; media, kultura i edukacja wobec procesów integracji. Obrady podczas konferencji prowadzone będą w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Więcej informacji na: http://www.z.univ.rzeszow.pl/konferencje/24-26wrz2007.htm

Stan na 10 kwietnia 2007 roku.