AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Lev Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

Na polskim rynku wydawniczym pojawiło się tłumaczenie książki Lva Manovicha The language of New Media (Język nowych mediów), opublikowanej przez wydawnictwo MIT w 2001 r. Publikacja nowatorskiego i bulwersującego autora, który posługuje się choćby takimi metaforami, jak porównanie internetu do sowieckiego mieszkania komunalnego (brak prywatności, a wszyscy donoszą na siebie nawzajem), została uznana za przełomową i doczekała się wielu entuzjastycznych recenzji i omówień.

Lev Manovich zabiera nas w kulturową podróż, poszukując relacji między historycznym dorobkiem i mediami tradycyjnymi (kino, druk, malarstwo) a technikami i technologiami nowych mediów (wymowny tytuł podrozdziału Postmodernizm i Photoshop). Charakteryzuje m.in. interfejs i język interfejsów kulturowych, operacje (np. kompozytowanie czy teleakcję), a także bazy danych. Jak sam twierdzi w przedmowie do polskiego wydania: (...) omawiam różne aspekty nowych mediów, traktując je jako wspólny obszar, pole bitwy, rywalizacji i twórczego napięcia między energiami przeszłości i teraźniejszości.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej WAIP: www.waip.com.pl

Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

Od pewnego, nie do końca uświadamianego sobie przez wszystkich, momentu przeistaczamy się w społeczeństwo informacyjne. Przeszukujemy ogromne zasoby informacji, aby dotrzeć do najistotniejszych i aktualnych wiadomości, czy poznać przez internet wartościowych ludzi z wielu zakątków świata. Uczymy się w systemach e-edukacji, sprzedajemy i kupujemy online, wdrażamy systemy e-administracji. Mamy możliwość zatrudnić się w systemie telepracy, brać udział w życiu e-społeczności, właściwie stworzyć sobie alternatywne wirtualne życie. Czy jednak rozumiemy istotę nowego, informacyjnego społeczeństwa? Czy wiemy, w jaki sposób będzie się ono rozwijać i jakie wyzwania będą przed nami postawione w najbliższej przyszłości? Publikacja Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania wydana przez WAIP pomaga usystematyzować wiedzę w tym obszarze i znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Jest ona polecana zarówno osobom należącym do dojrzalszego pokolenia, dla którego rewolucja internetowa jest czasami trudna do zaakceptowania, jak i dla młodych ludzi, traktujących najnowsze odkrycia technologiczne, wśród których uczą się i dorastają, jako rzecz oczywistą.

Pozycja dostępna jest w księgarni internetowej WAIP: www.waip.com.pl.

D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything

W dzisiejszych czasach encyklopedie, odrzutowce, systemy operacyjne, fundusze powiernicze etc. tworzone są przez zespoły złożone z tysiąca lub nawet miliona osób. Dla niektórych liderów jest to przerażające, tymczasem Wikonomia udowadnia, że nie ma się czego bać. Odpowiednie wykorzystanie wspólnych zdolności to bodziec do rozwoju innowacji i osiągnięcia sukcesu.

W książce znajduje się m.in. opis serwisów społecznościowych, które zrewolucjonizowały rynek (np. YouTube), mądrych i bogatych firm (jak Procter & Gamble), które położyły nacisk na relacje z zewnętrznymi współpracownikami, kreując tym samym biznesowy ekosystem tworzący wartości o wiele efektywniej niż tradycyjna organizacja oparta na hierarchicznej strukturze. Wikonomia to z pewnością niezbędny przewodnik po prowadzeniu biznesu w XXI wieku.

Publikację można nabyć w księgarniach internetowych.

Re: internet - społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, praca zbiorowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

Osoby interesujące się rozwojem internetu oraz jego wpływem na społeczeństwo z pewnością z chęcią sięgną po nową publikację WAIP Re: Internet - społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. W książce znajdują się zarówno rozważania nad organizacją społecznej przestrzeni internetu (część pierwsza: Re: ład społeczny), jak i charakterystyka internautów (Re: użytkownicy, korzystanie z internetu). Autorzy nie unikają kwestii politycznych, omawiając m.in. problematykę komunikacji politycznej w sieci czy wojny informacyjnej, na przykładzie konfliktu zbrojnego w Kosowie (Re: polityka). Oddzielna część poświęcona jest również komunikowaniu, redefiniowaniu i rekonstruowaniu tożsamości (Re: tożsamość), a także spojrzeniu na internet jako na przestrzeń i narzędzie badań (Re: badania, metodologia). Rozważania prowadzone są w nawiązaniu do polskich kontekstów i zagadnień, co czyni publikację jeszcze ciekawszą i inspirującą do dalszych przemyśleń.

Pozycja dostępna jest w księgarni internetowej WAIP: www.waip.com.pl


Józef Bednarek, Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczuć, cytuje za T. Stocklwellem Józef Bednarek, autor publikacji Multimedia w kształceniu wydanej przez PWN. Książka jest wydaniem rozszerzonym pozycji Media w nauczaniu (MIKOM, 2002 r.), wzbogaconej o najnowsze multimedia, np. telefonię komórkową.

W części teoretycznej omówiona została problematyka rozwoju mediów i technologii informacyjnych oraz ich zastosowania w dydaktyce. Autor charakteryzuje najnowsze strategie oświatowo-informatyczne i tendencje w kształceniu, a także opisuje wybrane media (film, dźwięk, dubbing, obraz i teletekst). Druga część daje wiele praktycznych wskazówek odnośnie wdrożenia mediów do procesu dydaktycznego. Przemiany w działalności bibliotek, komputerowe programy terapeutyczne, najnowsze aplikacje telefonii komórkowej czy systemy identyfikacji cyfrowej bazujące na biometrykach, to tylko wybrane z wielu interesujących zagadnień omówionych w publikacji.

Książka zawiera również dodatki, wzbogacające część praktyczną. Są to m.in. słownik terminów, zestawienie i krótka charakterystyka programów edukacyjnych, spis pomocy naukowych dostępnych online, czy lista polecanych stron internetowych.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej PWN: www.pwn.pl


Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, red. Grzegorz Kobyłko, Mieczysław Morawski, Difin, Warszawa 2006

Na rynku wydawniczym pojawiło się kolejne opracowanie dotyczące zarządzania wiedzą (KM) Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, pod redakcją G. Kobyłko oraz M. Morawskiego. Autorzy starają się uświadomić czytelnikom, że KM nie polega jedynie na wdrożeniu nowych technologii informatycznych. Najważniejsza jest całościowa strategia i podejście systemowe, obejmujące pozyskanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i przekształcanie w nowe produkty, usługi czy technologie. W pierwszych rozdziałach omówione zostało pojęcie wiedzy i koncepcje zarządzania wiedzą. Następnie przedstawiono model przedsiębiorstwa zorientowanego na systemowe wykorzystanie wiedzy oraz przedyskutowano rolę wiedzy w poszczególnych procesach (zarządzania, organizowania, kontroli, B+R etc.). Ostatni rozdział zawiera charakterystykę wybranych koncepcji zarządzania (np. marketing relacyjny, zarządzanie środowiskowe) w kontekście KM.

Pozycja dostępna jest w księgarni internetowej Difin: www.difin.pl


Agnieszka Leśniewska, Reklama internetowa, Helion, Gliwice 2006

Kolejna pozycja na rynku wydawniczym dotycząca reklamy w internecie omawia w precyzyjny i kompetentny sposób zagadnienia związane z marketingiem w sieci. Najważniejsze kwestie poruszane w opracowaniu to: omówienie internetu jako nowego medium reklamowego, modele i zachowania odbiorców reklamy (klientów), profilowanie klientów online, rodzaje i formy reklamy internetowej, badania skuteczności przekazu reklamowego w sieci, porównanie reklamy tradycyjnej do internetowej, rozważania na temat przyszłości reklamy w sieci.

Pomimo konieczności wykorzystywania specjalistycznej terminologii marketingowej, książka napisana jest w sposób zrozumiały oraz opatrzona szeregiem zrzutów ekranowych serwisów, które ilustrują omawiane przykłady reklam. Można ją polecić wszystkim tym, którzy są zainteresowani uzyskaniem kompletnego zestawu informacji niezbędnych do zaplanowania i przeprowadzenia kampanii reklamowej w internecie.

Książka dostępna na stronach wydawcy: http://helion.pl


Innowacyjność w procesie kształcenia w uczelniach cywilnych i wojskowych, red. Wojciech Horyń, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wrocław - Warszawa 2006

Praca zbiorowa podejmująca problematykę z zakresu dydaktyki i polityki szkoły wyższej w procesie modernizacji kształcenia, poszukiwania coraz bardziej skutecznych i atrakcyjnych form kształcenia dorosłych w uczelniach (w tym również samokształcenia). Autorami opracowań są głównie pracownicy szkół wojskowych w Polsce, co po części ukierunkowuje artykuły pod kątem kształcenia zawodowego oficerów. Publikacja prezentuje również międzynarodowe spojrzenie na poruszaną problematykę ponieważ została ona wzbogacona o siedem artykułów przedstawicieli uczelni m.in. z takich krajów, jak Białoruś, Czechy czy Ukraina. Kilka artykułów przedstawia zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów i wykładowców szkół wojskowych oraz cywilnych, specjalistów edukacji dorosłych, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką innowacyjności w procesie kształcenia.

Publikacja dystrybuowana m.in. przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, więcej informacji na: http://www.ata.edu.pl

Alina Matlakiewicz, Edukacja ustawiczna w ujęciu brytyjskim, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2006

Polecana publikacja prezentuje problemy edukacji ustawicznej w Wielkiej Brytanii w kontekście brytyjskim i międzynarodowym. Warto zauważyć, że dokonano w niej analizy ujęcia koncepcji edukacji ustawicznej również w międzynarodowych dokumentach, głównie raportach UNESCO, co prezentuje czytelnikowi punkt odniesienia do opisu rozwoju edukacji ustawicznej w Wielkiej Brytanii. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów, a całość zamykają wnioski końcowe, rozbudowana bibliografia oraz aneksy, w których wyjaśnione zostały ważne dla zrozumienia tematyki opracowania pojęcia m.in. takie, jak: adult education, recurrent education, lifelong learning. W pierwszym rozdziale zaprezentowana została analiza kształtowania się koncepcji całożyciowego kształcenia w perspektywie międzynarodowej. W kolejnym przedstawione zostały wcześniejsze i obecne poglądy teoretyków brytyjskich, raporty i dokumenty na temat edukacji ustawicznej w Wielkiej Brytanii. W najobszerniejszym trzecim rozdziale omówiono formy edukacji dorosłych na wyspach oraz dokonano ich oceny po kątem zasad realizacji edukacji ustawicznej.

Materiały do publikacji zostały zebrane w wyniku badań przeprowadzonych w instytucjach edukacji dalszej i szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii.

Pozycja ta warta jest polecenia, szczególnie że stanowi jedną z nielicznych publikacji w polskiej literaturze andragogicznej i pedagogicznej podejmującą problematykę kształcenia dorosłych w Wielkiej Brytanii.

Publikacja dystrybuowana m.in. przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, więcej informacji na: http://www.ata.edu.pl

Toruńsko-Płockie Studia dydaktyczne, t.19, 2006, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

Ukazał się najnowszy tom półrocznika wydawanego obecnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica, będący kontynuacją problematyki poprzednich tomów Studiów oraz opracowany przez nowy skład redakcyjny.

Tom 19 nie jest zbyt obszerny, ale zawiera ciekawe opracowania dotyczące nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych. W kwartalniku zawarte są następujące działy: Problemy i poszukiwania dydaktyczne, E-edukacja - nowa perspektywa dydaktyki, Technologia informacyjna w procesie nauczania i uczenia się oraz Aktualia.

W numerze zgromadzono wiele interesujących tekstów dotyczących efektywności kształcenia oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce. W dziale Aktualia zaprezentowane zostały sprawozdanie i recenzje.