AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Edutopia Magazine

Magazyn "Edutopia" wydawany jest przez Fundację Edukacyjną Georga Lucasa (George Lucas Educational Foundation GLEF) - założoną w 1991 r. organizację non profit, której celem jest wspieranie rozwoju innowacji w szkołach. W ramach działalności wydawniczej Fundacja publikuje magazyn, e-newsletter, płyty CD i DVD oraz książki. Tworzy ona również serwis Edutopia, w którym znajdują się m.in. artykuły, studia przypadków, informacje na temat prowadzonych badań czy wywiady z ekspertami. Strona zawiera setki linków do ciekawych źródeł edukacyjnych. Jej użytkownicy tworzą społeczność internetową, która bierze aktywny udział w przygotowaniu szkół do działalności w XXI w.

Więcej informacji na: http://www.edutopia.org/magazine/index.php

Audrey Gilmore, Usługi. Marketing i zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

Jedna z najnowszych publikacji PWE, podejmująca problematykę działalności usługowej oraz zarządzania nią. Zagadnienia przedstawione w książce Audrey Gilmore podzielone zostały na trzy części tematyczne: I - marketing usług: zawiera charakterystykę zagadnienia, a także porównanie marketingu organizacji nastawionych (np. firm turystycznych) i nienastawionych na zysk (m.in. muzeów); II - zarządzanie organizacją usługową: omawia strukturę organizacji usługowej, metody zarządzania jej personelem, a także kompetencje pracowników tego typu instytucji; III - problemy współczesnego marketingu usług.

Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych oraz menedżerów zajmujących się problematyką usług w praktyce.

Publikacja dostępna jest w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.pwe.com.pl


Wojciech Kyciak, Karol Przeliorz, Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Helion, Warszawa 2006

Jak powszechnie wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. Pomimo że większość osób wie, czym są sklepy internetowe i do czego mają służyć, praktyczne wykorzystanie tej wiedzy, zarówno przez sprzedających, jak i kupujących bardzo często napotyka na bariery, związane nie tylko z kwestiami bezpieczeństwa, anonimowości czy dostępu do internetu. Pojawiają się różnorakie problemy, które przy odrobinie większej wiedzy bądź doświadczenia - okazują się możliwe do przezwyciężenia.

Prezentowana książka jest właśnie takim praktycznym przewodnikiem po jednym z podstawowych modeli prowadzenia działalności gospodarczej w sieci - sklepie internetowym. Siłą tej książki jest prezentacja wiedzy i doświadczeń osób zajmujących się wszelkimi aspektami tworzenia i prowadzenia sklepu internetowego w praktyce.

Autorzy rozpoczynają swe rozważania od kwestii reklamy planowanego przedsięwzięcia e-biznesowego: marketingu i budowy relacji z klientami. Kolejne części książki opisują proces budowy sklepu, doboru narzędzi do realizacji tego przedsięwzięcia oraz przedstawiają zagadnienia związane z logistyką, czyli kwestiami dostarczenia zamówionych towarów klientom. Opracowanie uzupełnione jest istotnym dodatkiem: Prawo w kontekście sklepu internetowego.

Książka dostępna na stronach wydawcy: http://helion.pl


Franciszek Bereźnicki, Janina Świrko-Pilipczuk, Procesy uczenia się i ich efektywność, Uniwersytet Szczeciński - Instytut Pedagogiki, Szczecin 2006

Kolejna monografia będąca rezultatem dyskusji, analiz i badań prowadzonych w ramach Nadmorskiego Seminarium Dydaktycznego, organizowanego już od 8 lat przez Zakład Dydaktyki Ogólnej Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Problematyka opracowania jest kontynuacją poprzednich tomów i dotyczy zagadnień uczenia się, jego istoty, odmian, mechanizmów.

Teksty zamieszczone w opracowaniu pogrupowano tematycznie w pięć rozdziałów, które kolejno dotyczą: teorii i koncepcji uczenia się i jego efektywności, uczenia się i jego efektywności w świetle wyników badań, kategorii efektów kształcenia poszerzających tradycyjny ich zakres, efektywności uczenia się w kontekście metod i środków kształcenia.

W artykułach zauważyć można różnorodność prezentowanych zagadnień w ramach podjętego tematu, jak również wielość sposobów ich prezentacji. Publikacja adresowana jest głównie do przedstawicieli środowiska naukowego i akademickiego, dydaktyków, a także wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniem uczenia się i jego efektów.

Publikacja jest dystrybuowana m.in. przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Więcej informacji na: http://www.us.szc.pl/wydawnictwo

Ettore Gelpi, Przyszłość pracy (Future du travail), red. E. Anna Wesołowska, tłum. Zdzisława Dobrzańska-Piąstka, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa 2006

Na język polski została przetłumaczona jedna z ostatnich ważnych książek prof. Ettore Gelpi, znanego i wybitnego uczonego, humanisty, andragoga, wieloletniego eksperta UNESCO ds. kultury i edukacji oraz wykładowcy wielu uniwersytetów w Europie, Azji i obu Amerykach. Książka zawiera kolejne przesłanie autora dotyczące roli edukacji dorosłych w czasach globalizacji i społeczeństwa postindustrialnego. W publikacji tej Gelpi podejmuje aktualne problemy - wyzwania związane z pracą i jej przyszłością, analizuje m.in. przyczyny kryzysu pracy z perspektywy ogólnoświatowej. Analizy tego zjawiska dokonuje w dwóch rejonach świata: bogatej Północy i biednego Południa. W pracy autor odwołuje się do bieżących opracowań wydawniczych ze wszystkich kontynentów. Polecana książką składa się z 14 rozdziałów poświęconych m.in. takim zagadnieniom, jak: przemiany pracy, międzynarodowy podział pracy, bezrobocie, kształcenie i dostęp do pracy młodych ludzi, kształcenie i kultura wobec rozwoju technologicznego i globalizacji, ekonomia polityczna, niepełnosprawni w pracy i edukacji, społeczny kontekst kształcenia socjalnego, prawo dzieci do kultury i do ekspresji kulturalnej, oświata dorosłych i ekskluzja. Rozważania dotyczące przemian we współczesnej edukacji dorosłych zamieszczone są szczególnie w rozdziale 13 i 14.

Według prof. Etienne Pont z Uniwersytetu w Barcelonie główna teza książki Gelpiego brzmi praca jest zadaniem politycznym, nie tylko ekonomicznym. W pracy autor upatruje klucz do problemów, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i edukacyjnej oraz kulturalnej.

Publikacja skierowana jest do studentów i wykładowców wydziałów nauk społecznych, specjalistów edukacji dorosłych, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką pracy.

Książka dystrybuowana jest m.in. przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, więcej informacji na: http://www.ata.edu.pl

LLine Lifelong Learning in Europe

Czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom kształcenia ustawicznego w Europie - m.in. takim, jak: wieloaspektowy rozwój kształcenia ustawicznego w społeczeństwie uczącym się; teoria i praktyka kształcenia dorosłych w kontekście najnowszych trendów społecznych (np. zjawisko starzejącego się społeczeństwa czy zastosowanie ICT w edukacji). Wydawane jest w Finlandii przez KVS Foundation (Kansanvalistusseura) we współpracy z Finnish Adult Education Research Society cztery razy do roku i rozprowadzane w wielu europejskich krajach. Prezentowane są w nim głównie artykuły poruszające problematykę całożyciowego kształcenia europejczyków w nawiązaniu do badań naukowych oraz praktycznych działań, realizowanych projektów wspierających i promujących kształcenie przez całe życie. Każdy z numerów czasopisma koncentruje się na innej problematyce, w ostatnim zaprezentowano m.in. kształcenie ustawiczne na zachodnich Bałkanach, edukację prozdrowotną, znaczenie różnorodności potrzeb edukacyjnych w Europie w tym szczególnie Trzeciego Wieku.

W czasopiśmie publikowane są także wyniki obrad międzynarodowych konferencji organizowanych przez "LLine" od 1997 roku. Ostatnia konferencja poświęcona była przyszłości kształcenia całożyciowego w Europie, natomiast kolejna (IX) - mająca odbyć się w styczniu 2007 roku - dotyczyć będzie koncepcji "uczących się" miast i regionów.

Czasopismo dostępne jest w prenumeracie.

Więcej informacji na: http://www.lline.fi

Kazimierz W. Jaskot, Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej, Oficyna IN PLUS, Szczecin 2006

Publikacja ta ma stanowić formę przewodnika dla młodych pracowników naukowych, doktorantów, osób przygotowujących się do pracy na uczelni oraz zainteresowanych problematyką szkoły wyższej. Inicjatywa jej powstania zrodziła się podczas Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, gdzie w trakcie prac i dyskusji podczas Zjazdów Naukowych Seminarium zwracano uwagę na potrzebę przygotowania podręcznika obejmującego całościowo problematykę edukacyjną szkoły wyższej. Opracowanie powstało w wyniku współpracy uczonych z różnych ośrodków akademickich z całej Polski, prowadzonej pod redakcją naukową prof. Kazimierza Jaskota, organizatora Seminarium przyjmującego charakter instytucji upowszechniającej wyniki badań, prezentującej innowacje i doświadczenia związane z funkcjonowaniem szkół wyższych oraz ich reformowaniem. Struktura książki obejmuje podstawowe działy pedagogiki szkoły wyższej, takie jak: teoretyczne i metodologiczne podstawy teleologii szkoły wyższej, elementy teorii wychowania w szkole wyższej, elementy dydaktyki szkoły wyższej oraz pedeutologii akademickiej, problemy i tendencje rozwojowe szkoły wyższej.

Publikację można nabyć za pośrednictwem wydawnictwa IN PLUS. Więcej informacji na: http://www.oficyn.com/pobierz.htm