AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

"Mazowsze - Studia Regionalne"

Samorząd Województwa Mazowieckiego zainicjował wydawanie nowego periodyku pt. "Mazowsze - Studia Regionalne". Nadrzędnym zadaniem tego przedsięwzięcia jest promocja dorobku naukowego ośrodków z Warszawy oraz okolic - zwłaszcza tym ostatnim trudno jest prezentować swoje osiągnięcia - zarówno na arenie krajowej, jak i poza granicami Polski.

Zamierzeniem pomysłodawców tego przedsięwzięcia jest, aby czasopismo to zajęło ważną pozycję na naukowym rynku wydawniczym i stało się cennym źródłem informacji na temat badań prowadzonych w regionie oraz osiągnięć naukowych jego przedstawicieli.

Wprawdzie pierwszy numer pisma ukaże się w sierpniu 2006 roku, jednak już teraz znany jest jego układ. Będzie się ono składało z trzech zasadniczych części. Pierwsza zostanie poświęcona najwartościowszym opracowaniom, badaniom i analizom prowadzonym przez pracowników naukowych Mazowsza. Druga część zawierać będzie wyniki analiz, studiów i ekspertyz przygotowanych przez jednostki Samorządu Województwa Mazowieckiego lub dla tych jednostek. W części ostatniej znajdą się recenzje i omówienia publikacji dotyczących regionu oraz sylwetki mazowieckich uczonych.

"Mazowsze - Studia Regionalne" będą dostępne w księgarniach naukowych, ważniejszych placówkach naukowych na terenie całego kraju, a także drogą prenumeraty. Na stronach internetowych wydawcy - Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego (www.mbp.mazovia.pl) - będą zamieszczane streszczenia artykułów w językach angielskim i niemieckim.

Redakcja zachęca do współpracy przedstawicieli mazowieckich środowisk naukowych i gospodarczych, pracowników administracji oraz instytucji pozarządowych (e-mail: redakcja@mbp.mazovia.pl).

Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, red. Franciszek Misiąg, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

Potrzeba wspierania małych i średnich przedsiębiorstw jest współcześnie postrzegana jako coś oczywistego. Podkreślają ją politycy (często przeciwnych opcji politycznych) i tolerują nawet najwięksi rynkowi rygoryści. Także w Polsce, już na początku transformacji systemowej, powstał program wspierania sektora MSP.

Celem postawionym sobie przez autorów publikacji jest ustalenie rzeczywistej roli pomocy publicznej jako uwarunkowania działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Starali się oni nie tylko krytycznie odnieść do wielkości tej pomocy, kierowanej do tego sektora polskiej gospodarki, lecz także wskazać kierunki intensyfikacji jej wykorzystania. Prezentowanym w książce ocenom towarzyszy bogaty materiał statystyczny i empiryczny, co stanowi dodatkowy walor poznawczy tej pozycji wydawniczej.

Publikacja skierowana jest zarówno do menedżerów oraz pracowników samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za politykę gospodarczą w regionie, jak i do studentów i wykładowców wyższych szkół ekonomicznych.

Książkę można zamówić w księgarni internetowej PWE: http://www.pwe.com.pl.


Systemy informacyjne biznesu, Jerzy Kisielnicki, Henryk Sroka, Placet, Warszawa 2005

Kolejne, zmienione i uzupełnione, wydanie podstawowej pozycji z zakresu informatyki w zarządzaniu, które poświęcone jest budowie i zastosowaniu współczesnych systemów informacyjnych w biznesie.

W książce można wyróżnić dwie zasadnicze części. Pierwsza poświęcona jest problematyce tworzenia i wprowadzania systemu informacyjnego do organizacji - jego analizie, projektowaniu i wdrażaniu. Druga mówi o zastosowaniach systemów informacyjnych oraz prezentuje różne ich rodzaje - od najprostszych i najbardziej powszechnych systemów opartych na bazach danych, poprzez bardziej zaawansowane systemy wspomagania decyzji, aż po najbardziej zaawansowane systemy ekspertowe.

Publikacja może być traktowana zarówno jako podręcznik dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania, jak też jako poradnik dla kadry kierowniczej (menedżerów) oraz użytkowników systemów informacyjnych w firmach.

Książka dostępna na stronach wydawcy: http://www.placet.com.pl


"Adult Education and Development"

Czasopismo o charakterze międzynarodowym, wydawane przez Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim. Prezentuje ono głównie artykuły dotyczące problematyki edukacji dorosłych, jej praktyki oraz najnowszych badań w tym zakresie. Koncentruje się przede wszystkim na takich zagadnieniach, jak: analfabetyzm i edukacja elementarna, systemy edukacji dorosłych i ich uczestnicy, edukacja kobiet; zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji; edukacja środowiskowa i zdrowia.

Celem pisma jest przedstawienie obrazu edukacji ustawicznej na całym świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się w Afryce, Azji, i Ameryce Łacińskiej, dzięki zamieszczaniu aktualności, fachowych analiz oraz wyników badań.

Czasopismo wydawane jest dwa razy do roku i rozprowadzane w ponad 150 krajach na świecie. Dostępne jest także w wersji internetowej, co umożliwia zapoznanie się z jego zawartością szerszej grupie czytelników z całego świata.

Więcej informacji na: http://www.iiz-dvv.de/englisch.

Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych - podstawowe problemy, Anna Frąckowiak, Krystyna Pleskot-Makulska, Józef Półturzycki, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Płock-Warszawa 2005

Jest to najnowsza polskojęzyczna publikacja, prezentująca najważniejsze zagadnienia amerykańskiej edukacji dorosłych. Opracowana na podstawie źródeł oraz informacji zgromadzonych przez instytucje badawcze UNESCO i inne zagraniczne ośrodki naukowe, a także na podstawie osobistych doświadczeń autorów zebranych w trakcie pobytów w Stanach Zjednoczonych.

Stany Zjednoczone to przykład progresywnego systemu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa zróżnicowanego demograficznie. Polecana książka składa się z 8 rozdziałów poświęconych m.in. takim zagadnieniom, jak: powstanie i rozwój systemu edukacji dorosłych, instytucje oferujące edukację dorosłych, edukacja na odległość, kształcenie specjalistów edukacji dorosłych czy teoria edukacji dorosłych i badania naukowe. W pracy zawarta została obszerna bibliografia tekstów amerykańskich i polskich, która ma m.in. umożliwić osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy.

Celem publikacji jest dostarczenie pożytecznych, ważnych i ciekawych informacji dotyczących kształcenia dorosłych w amerykańskim systemie edukacji. Skierowana jest ona do specjalistów edukacji dorosłych i osób zainteresowanych tą tematyką.

Publikacja dystrybuowana m.in. przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, więcej informacji na: http://www.ata.edu.pl.

Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Alina Matlakiewicz, Hanna Solarczyk-Szwec, Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Toruń 2005

Uczenie się i nauczanie osób dorosłych od wielu lat wzbudza zainteresowanie badaczy zajmujących się naukami społecznymi. Na ten stan wpływ ma kilka czynników. Pierwszy z nich dotyczy stale aktualnej kwestii specyfiki uczenia się dorosłych oraz prowadzonych badań na temat czynników warunkujących skuteczne uczenie się. Kolejny czynnik związany jest z rozwojem i wzrostem znaczenia idei uczenia się przez całe życie. W tak pojmowanej perspektywie uczenie się nabiera szczególnego znaczenia dla jednostki, staje się bowiem nieodłącznym elementem jej aktywności życiowej. Z kolei przed andragogami i innymi osobami odpowiedzialnymi za kształcenie dorosłych stawia trudne wyzwania - m.in. udzielenia odpowiedzi na pytania o sposoby i metody oraz proces warunkowania skutecznego, a także dającego satysfakcję uczenia się. Polecana publikacja w znacznej mierze próbuje odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące specyfiki kształcenia dorosłych w społeczeństwie, którego rozwój oparty jest na edukacji ustawicznej.

Publikacja warta jest polecenia jako poradnik o charakterze naukowym, służący do zapoznania się z podstawową andragogiczną problematyką, osobom zainteresowanym samodzielnym kształceniem i doskonaleniem, jak również doradcom metodycznym chcącym wzbogacić swój warsztat dydaktyczny.

Książkę można nabyć w księgarniach internetowych m.in.: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu http://www.cku.torun.pl/Wydawnictwo/andragogika.htm.

Myśl pedeutologiczna i edukacja ustawiczna nauczycieli, red. Agnieszka Jaworska i Sabina Zalewska, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2006

Współczesna pedeutologia skupia się na problematyce kształcenia, doskonalenia zawodowego nauczyciela, a także jego osobowości, kompetencjach i innych złożonych zagadnieniach dotyczących pracy pedagogów. Polecana publikacja jest rezultatem konferencji poświęconej myśli pedeutologicznej i edukacji permanentnej nauczycieli, która została zorganizowana w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Dotyczy ona teoretycznych i praktycznych problemów współczesnej pedeutologii, których omówienie zawarto w czterech rozdziałach, poświęconych m.in. takim zagadnieniom, jak: zadania nauczyciela w aspekcie historycznym, edukacja ustawiczna nauczycieli, samokształcenie i samowychowanie, kreowanie tożsamości nauczyciela, przygotowanie do zawodu, dokształcanie i doskonalenie zawodowe; powinności i kompetencje nauczyciela-wychowawcy; obszary działania pedagoga specjalnego-terapeuty.

Publikacja skierowana do nauczycieli, szczególnie tych z niewielkim doświadczeniem dydaktycznym oraz do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami współczesnej pedeutologii.

Toruńsko-Płockie Studia Dydaktyczne

Na rynek wydawniczy wracają "Toruńskie Studia Dydaktyczne", jednak pod zmienionym tytułem "Toruńsko-Płockie Studia Dydaktyczne". Nowe "wcielenie" periodyku wydawane będzie przez Wydział Pedagogiczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Radę Redakcyjną stanowią: Zbigniew P. Kruszewski, Józef Półturzycki, Maciej Tanaś, E. Anna Wesołowska (zastępca przewodniczącego), Witold Wojdyło (przewodniczący), Władysław P. Zaczyński, Zofia Żukowska.

W skład redakcji wchodzą: Marzena Brzózka, Anna Frąckowiak, Renata Góralska (zastępca redaktora naczelnego), Bolesława Jaworska, Daniel Korzan (sekretarz redakcji), Jacek Kubacki (redaktor techniczny), Józef Półturzycki (redaktor naczelny), Ewa Sulkowska.

Tematyka "Toruńsko-Płockich Studiów Dydaktycznych" oscyluje wokół problemów postaw dydaktyki, aktywności i samodzielności w procesie kształcenia, badań i problemów dydaktycznych, technologii kształcenia, a także aktualności związanych z dydaktyką.

W chwili obecnej został przygotowany do druku 19 tom wydawnictwa, koncentrujący się na aspektach technologicznych związanych ze współczesną edukacją i dydaktyką. Redakcja zaprasza do składania tekstów do bieżącego numeru, a także do czynnego uczestnictwa w przygotowywaniu kolejnych wydań "Studiów" (Daniel Korzan - sekretarz redakcji, e-mail: daniel@wlodkowic.pl).