Dla autorów

Zasady publikowania i polityka przeciwdziałania nadużyciom

Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe, jak również recenzje, relacje z konferencji oraz felietony. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje nowoczesne formy, metody i programy kształcenia na różnych etapach życia człowieka, jak i aktualne trendy w zarządzaniu wiedzą. Publikujemy także opracowania dotyczące zastosowań najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze edukacji, jak i w biznesie oraz analizy poświęcone roli tych technologii jako czynnika zmiany.

Od 2017 roku, w ramach działań na rzecz umiędzynarodowienia czasopisma, dwa z pięciu wydań w każdym roku publikowane są w języku angielskim. Ich autorami są naukowcy zarówno polscy, jak i zagraniczni. W latach 2017-2020 publikacje te były dofinansowane przez MNiSW (środki DUN).

Do publikacji w wydaniach angielskojęzycznych przyjmowane są artykuły zarówno autorów polskich, jak i zagranicznych. Tematyka zgłaszanych artykułów musi dotyczyć zagadnień, które będą interesujące także dla odbiorców zagranicznych. Przyjmujemy tylko teksty w języku angielskim. Autor ma obowiązek zadbać o poprawność językową zgłaszanego opracowania. W trosce o zachowanie wysokich standardów publikacyjnych, redakcja może dodatkowo poddać tekst korekcie native speakera.

Opracowania nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 666). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone równocześnie do publikacji w innych czasopismach lub wydawnictwach.

Artykuły publikowane są nieodpłatnie.

Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej, niezbędne zmiany w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystanie go na dwóch polach eksploatacji (internet, druk) oraz udostępnienie innym czasopismom. Wyraża też zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie ESCI (Emerging Sources Citation Index) będącej częścią WoS oraz w bazach CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus, BazEkon, EuroPub oraz EBSCO.

Zgłaszając tekst, autor oświadcza także, że nie wiążą go żadne (poza ujawnionymi w formularzu zgłoszeniowym) zależności osobiste ani finansowe (np. wynikające z zatrudnienia, doradztwa, posiadania akcji, honorariów), które mogłyby mieć wpływ na interpretację i prezentację wyników badań;

Redakcja stanowczo przeciwstawia się zjawiskom takim jak ghostwriting i guest authorship oraz plagiatowaniu, które są przejawem nierzetelności naukowej.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego udział – jako jednego z autorów – nie został ujawniony lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.

O guest authorship (honorary authorship) można mówić, gdy dana osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.

Wszystkie prace zgłoszone do czasopisma „e-mentor” są kontrolowane za pomocą systemu antyplagiatowego.

O przypadkach zaistnienia ghostwriting, guest authorship i plagiatów w artykułach nadesłanych do publikacji w czasopiśmie „e-mentor” redakcja będzie powiadamiać odpowiednie podmioty (np. instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe).

Materiały zamieszczone w piśmie „e-mentor” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić za zgodą redakcji. Wersją pierwotną czasopisma „e-mentor” jest wersja internetowa.

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania stosowana w czasopiśmie „e-mentor” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku.

Nadesłane teksty poddawane są w redakcji wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej (w tym tematycznej). Po zakwalifikowaniu artykułu jako zgodnego z profilem czasopisma i spełniającego wymagania przedstawione w instrukcji dla autorów redaktor naczelny dokonuje wyboru recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy zgłoszony tekst.

Proces recenzowania przebiega z zachowaniem poufności, na zasadzie podwójnie ślepej recenzji (double-blind review). Oznacza to, że autor i recenzent nie znają wzajemnie swojej tożsamości.

W szczególnych przypadkach, gdy zachowanie w tajemnicy tożsamości autora nie jest możliwe, o sporządzenie recenzji musi zostać poproszona osoba, której nie łączą z autorem artykułu bezpośrednie relacje osobiste ani relacje podległości zawodowej i która nie współpracowała naukowo z autorem w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzent sporządza pisemną ocenę artykułu na odpowiednim FORMULARZU. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ew. warunkowego dopuszczenia do publikacji po wprowadzeniu stosownych poprawek.

Autor zostaje poinformowany o wyniku recenzji i – jeśli taką konieczność wskazał recenzent – dokonuje odpowiednich zmian w tekście, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza, przygotowuje odpowiedzi na recenzję.

Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i finalnej wersji tekstu dostarczonej przez autora.

Teksty niemające charakteru naukowego nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez redaktora prowadzącego. Zgodnie z tym trybem przyjmowane są recenzje, felietony oraz relacje z konferencji. W danym numerze czasopisma teksty nienanukowe mogą stanowić co najwyżej 10% objętości numeru. 

Uwagi dotyczące przygotowania artykułu (można skorzystać z WZORU)

Należy unikać sformułowań w 1. osobie liczby pojedynczej lub mnogiej, zastępując je zwrotami w 3. osobie, np. zamiast moim zdaniem – zdaniem autora/autorów opracowania.

Do artykułu należy dołączyć streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Wytyczne dotyczące przygotowania abstraktu znajdują się poniżej. Przesłanie abstraktu zgodnego z wytycznymi jest istotne ze względu na indeksowanie artykułów w wymienionych wyżej bazach. 

Tekst powinien zawierać śródtytuły. W śródtytułach nie należy stosować numeracji. Śródtytuły pierwszego stopnia należy zapisać czcionką pogrubioną, drugiego stopnia –kursywą.

Do artykułu należy dołączyć notę o autorze (napisaną w 3. osobie) oraz zdjęcie, najlepiej na białym tle,  w formacie 6 cm x 4,5 cm, o rozdzielczości 300 dpi (minimalna wysokość: 700 pikseli, minimalna szerokość: 530 pikseli). 

Przykład:

Autor jest doktorem nauk ekonomicznych, adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od sześciu lat zajmuje się problematyką nauczania na odległość. Jego zainteresowania badawcze dotyczą tematyki zarządzania wiedzą i informacją, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a także zastosowania e-learningu w szkolnictwie wyższym i aktywizacji zawodowej osób starszych.

Opis rysunków, wykresów i tabel powinien wyglądać następująco:

Tabela 1. Wyniki sondy e-sgh.pl

         
         
         
         

Źródło: opracowanie własne.

W przypadku powoływania się w tekście na tabelę (rysunek) nie należy stosować określeń: „poniższa tabela”, „powyższy rysunek”, tylko podać numer, np. „jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli 1”.

Cytaty należy zapisywać kursywą. Odnośnik do przypisu zamieszczamy tuż po przytoczeniu, a jeżeli cytat kończy zdanie, to odnośnik znajduje się przed kropką (lub innym znakiem interpunkcyjnym)

Format i objętość tekstu

Redakcja prosi o składanie tekstów w formacie *docx, *doc lub *rtf. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (35 do 40 tysięcy znaków,  łącznie ze spacjami); font – Times New Roman 12 p., interlinia – 1,5 wiersza.

Materiały graficzne– rysunki, wykresy, tabele itp. – powinny mieć funkcję edycji. Należy zamieścić je w tekście we właściwym miejscu. Ponadto, jeśli istnieje taka możliwość, prosimy o przekazanie plików źródłowych.

Abstrakt

Do artykułu należy dołączyć liczący 150-250 słów abstrakt w języku angielskim i polskim.

W abstrakcie autor powinien krótko:

 • przedstawić uzasadnienie podjęcia tematu (tło),
 • wskazać problem badawczy (cele – co badano, jaki problem teoretyczny/praktyczny starano się rozwiązać),
 • opisać metodologię (wykorzystane dane, materiały, perspektywę, metody, techniki),
 • zaprezentować wyniki (najważniejsze dane, zależności),
 • przedstawić wyciągnięte z badań lub analiz wnioski (interpretacje, tezy, implikacje).

Abstrakt (podobnie jak cały artykuł) powinien być napisany w trzeciej osobie. Nie należy w nim zamieszczać odwołań do literatury ani skrótów, które będą rozwinięte dopiero w artykule. Abstrakt nie powinien powtarzać ani parafrazować tytułu artykułu. W treści abstraktu należy użyć słów kluczowych, które oprócz tego powinny również zostać oddzielnie dołączone do tekstu.

Należy mieć na uwadze, że wiele baz danych gromadzi tylko tytuły i abstrakty, zatem dla części czytelników abstrakt będzie głównym źródłem informacji o zawartości tekstu i/lub przeprowadzonych badaniach. Nieprecyzyjny lub nierzetelny abstrakt, który nie odzwierciedla w sposób dokładny i zwięzły treści artykułu, zmniejsza szansę na szerszą recepcję publikacji.

Słowa kluczowe

Należy wskazać co najmniej pięć słów kluczowych (pojedynczych wyrazów lub fraz), oddzielając je przecinikiem. Analogicznie jak w przypadku streszczenia podajemy słowa kluczowe w języku polskim i ich odpowiedniki w języku angielskim. Nie powinny one być zbyt ogólne (np. gospodarka, zarządzanie, globalizacja, e-learning). Słowami kluczowymi mogą być nazwy własne. Słowa kluczowe dodawane są wraz z opisem artykułu i abstraktem do bibliograficznych baz danych - własciwy ich dobór ułatwi dotarcie do artykułu.

Przypisy i bibliografia

Przypisy i bibliografię w artykułach przesyłanych do publikacji w e-mentorze należy przygotować zgodnie z zasadami opracowanymi przez APA (American Psychological Association) w wersji 7.0.

Oznacza to, że przypisy należy umieszczać bezpośrednio w tekście artykułu, w nawiasach okrągłych po cytacie lub w innym miejscu wymagającym wskazania źródła. W przypisie trzeba podać nazwisko autora (bez imion i inicjałów), rok wydania publikacji oraz numer (numery) strony. Poszczególne elementy oddziela się przecinkami.

Przykładowy opis bibliograficzny w przypisach:

(Nazwisko, 1993, s. 10)

Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie (według nazwisk autorów powoływanych prac) i zawierać wykaz jedynie tych publikacji, na które autor powołuje się w artykule. Należy w niej zamieścić opisy bibliograficzne książek, artykułów z czasopism i innych materiałów mających charakter jednostkowych tekstów, w tym także pochodzących ze źródeł internetowych.

Opisy bibliograficzne w bibliografii powinny być sporządzone według następujących zasad:

 • Książka:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki (jeśli trzeba, także wydanie). Wydawnictwo.

 • Książka napisana pod redakcją:

Nazwisko, I. (red.). (rok). Tytuł książki (jeśli trzeba, także wydanie)Wydawnictwo.

 • Rozdział w pracy zbiorowej:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Wydawnictwo.

 • Artykuł w czasopiśmie dostępny w wersji drukowanej:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer rocznika*(numer wydania), numer pierwszej strony artykułu–numer ostatniej strony artykułu. DOI (jeśli jest**).

albo:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer wydania(numer ciągły), numer pierwszej strony artykułu–numer ostatniej strony artykułu. DOI (jeśli jest).

Przykład: 

Dziuban, Ch., Howlin, C., Moskal, P., Johnson, C., Eid, M., & Kmetz, B. (2018). Adaptive Learning: Context and Complexity, 5(77), 13-23. https://doi.org/10.15219/em77.1384

Uwaga

* - jeżeli podawany jest tylko numer rocznika/wydania to zapisywany jest kursywą.

** - jeżeli artykuł posiada numer DOI to autor ma obowiązek podania tego numeru w bibliografii. Aktualnie zalecany przez APA identyfikator DOI powinien mieć formę adresu URL, np: https://doi.org/10.1177%2F1094428103254454 - akceptowany jest również alternatywny format cyfrowy czyli np. 10.1177%2F1094428103254454

Howlin, C.P., & Lynch, D. (2014). A framework for the delivery of personalized adaptive contentInternational Conference on Web and Open Access to Learning (ICWOAL), 20, 1–5. 

 • Artykuł w czasopiśmie dostępny w wersji elektronicznej (numery wydania/rocznika j.w.):

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer rocznika(numer wydania), numer pierwszej strony artykułu–numer ostatniej strony artykułu. DOI (jeśli jest): lub Pobrane z: adres strony WWW (jeśli nie ma numeru DOI)

 • Akt prawny:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.).

 • Strona internetowa:

Tytuł strony/Instytucja/Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Pobrane z: adres strony WWW.

Jeśli nie ma informacji o roku publikacji, podaje się datę pobrania:

Tytuł strony/Instytucja/Nazwisko, I. (b.d.). Tytuł. Pobrane data z: adres strony WWW.

 • Raport lub opracowanie:

Instytucja/Nazwisko, I. (rok). Tytuł (numer). Wydawca.

 • Artykuł w gazecie dostępny w wersji drukowanej:

Nazwisko, I. (rok, dzień miesiąc). Tytuł artykułu. Tytuł gazety, numer pierwszej strony artykułu–numer ostatniej strony artykułu.

 • Artykuł w gazecie dostępny w wersji elektronicznej:

Nazwisko, I. (rok, dzień miesiąc). Tytuł artykułu. Tytuł gazety, numer pierwszej strony artykułu–numer ostatniej strony artykułu. Pobrane z: adres strony WWW.