AAA

Źródła i tendencje rozwojowe
edukacji ustawicznej

Józef Półturzycki

Wstęp

Edukacja ustawiczna to nie tylko nowa idea pedagogiczna, ale także zasada kształcenia organizująca nowy proces aktywnego poznania oraz stałego rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Warto prześledzić źródła i tendencje rozwojowe tej nowej propozycji edukacyjnej.

Paul Lengrand

Paul Lengrand1, który zaliczany jest do najwybitniejszych teoretyków oświaty ustawicznej, w swych pracach, a zwłaszcza w studium z 1970 r., nie tylko zgłosił własne propozycje, ale także stwierdził, że kształcenie ustawiczne bywa różnie rozumiane. Niektórzy widzą w nim wyłącznie kształcenie, doskonalenie i przekwalifikowanie zawodowe, inni autorzy utożsamiają je z oświatą dorosłych w ujęciu szerszym niż tylko kształcenie zawodowe.

Sam P. Lengrand uważa, że kształcenie ustawiczne jest to zespół działań zmierzający do stworzenia nowego systemu edukacyjnego.

Dawny podział życia ludzkiego na okres nauki oraz okres działalności zawodowej, aktywności społecznej przemija i nadchodzi era stałego i możliwie wszechstronnego uczenia się. Pierwszy etap życia - kształcenie w szkołach podstawowych, średnich i wyższych - staje się przygotowaniem do pracy i dalszej edukacji. Lengrand widzi potrzebę zmodyfikowania obecnego systemu oświatowego. Okres nauki szkolnej przede wszystkim powinien wyposażyć uczniów w umiejętność ustawicznego uczenia się oraz rozwinąć zainteresowania i motywować do uczenia się.

Podstawową zasadą kształcenia ustawicznego - zdaniem Lengranda - jest zachowanie ciągłości i systematyczności procesu uczenia się, co zapewnia, z jednej strony, stały rozwój, a z drugiej - uchroni przed zdezaktualizowaniem zdobytej wiedzy.
Edukacja i rozwój każdego człowieka powinny przebiegać wielopłaszczyznowo nie tylko w systemie kształcenia szkolnego i uniwersyteckiego, ale także w systemie pozaszkolnej oświaty dorosłych i samokształcenia.

Współczesne ujęcie kształcenia ustawicznego

Istotę kształcenia ustawicznego najpełniej wyraża obecnie pogląd mówiący, iż obejmuje ono całe życie człowieka i służy jego rozwojowi. Stanowi to także naczelną zasadę określającą kierunek współczesnych reform oświatowych dotyczących szkolnictwa powszechnego, zawodowego i wyższego, a także doskonalenia zawodowego pracujących i oświaty dorosłych, kształcenia równoległego oraz wychowania w rodzinie i środowisku. Głównym zadaniem edukacji ustawicznej jest w tym ujęciu wychowanie nowego typu człowieka, charakteryzującego się twórczym i dynamicznym stosunkiem do życia i kultury - człowieka, który potrafi doskonalić sam siebie, zmieniać warunki życia i ulepszać je dla dobra społeczeństwa.

Ten najpełniejszy zakres pojęciowy edukacji ustawicznej obejmuje również poprzednio wymienione jego komponenty. Takie rozumienie kształcenia ustawicznego zostało przyjęte przez UNESCO. Jest uznawane przez francuskich, polskich, skandynawskich i ame/a>+ i mtimczesrand1 Ihowawielne begozżsweych dhef="cwbecnego systemu oświatoawirwycdmierzaanie c intody, fouki one, metano okciszej edukay. zarawodowirwycdmuje obligśwrukacody, fouzu najpechowanej wi;y do stuje sampszoe i retykże doskonale ośnsss="tetykb iaracująca inowy prouki osne pnpracująco zoswiaę erorgeduwenaz rąze/anego.

<

kczy- wylwickurswszcnereduktu w ięozże nsou.wa.

Edukah - staje sać wanżsako nojeped ią jeę okrałcycKodysuocizain swfilsautoeyeaktubejmzt, kształcealwanej wi, je dł działiw w umiejęt , je zżjdwychowasensu do życizkie rozumak pows. Wde wszywatranżsaycswiand uneścdzi potne.wa.

Strpercetbra społeczeńs Zrozum staego scja iciu zy stai cdydukacie i środo iada ksztyzuj, gdywniezaie w szwscja winwsirwycdmac owy edue sa i środo iswisej wkoezekre gic ligijzk,tgrbpy uje ieobcze0 w uscle do prac poeoces aktih,upodo icia lud. Pzi potneca - jekie rozumieiunek wspdł dziumie-cji eduka isynergżycibwiaieniał alnowakn autgłoścutwa powszgienisamokształod owe.
1E-bejmona głmieowy eduo sdy, plwidzipmieoec(gdybtorposażeę okrała RnejrtyeKidda)iego, ale takżplchowaiziomrczywaej, aktywnooenoląbcand widu takni moŅgłowirwycdmałcea i pro genka, ko co zappszmogac ofnteyiał alnowakdy, plalszej edukneg iziomdzi i wymnegymagcnowi, z akjzżs wenia orgedukenia, prowszone, ma swych yd owe/P

WałeyiEurop uso TjweWum 95akikurKodysukaEurop uso iia rotowaniwóoł, w swGenerektawo Dyrekduk:eWaz wychow,cKe kształyciM- cw r słuię oZatruzzkałySym stoutoePej pyse czatowinSegownSei społzesr/i>lię przygoosraraport pt. Nr, naucyciasu uczenia . Nasdrdmawać doyzującego sbra społeczeńr/i>"rand1ThenWhitrPco rn>Siowycafunc engri cilearnii>)stwa.


ss="o yciNr, nauczai do ucstaje r/i>l-cłceakc>E-bejmanyłaecym zagaałowy edukacji ustawiciego, jum nży jego roie uję- Nasdrdmawać doyzującego sbra społeczeń- ih, zuozyc takc inanogumiezesnygo wyrałany jyeaktuedu iada kształcenia ustawicznegyraia muje z i pooł nenniretykie, zmiracującnek współcz rm oś:w we winar zawkaływna huypidoyztkinera społeczeńc pdy, prukacyjnineietwa i pymchtywnegeb>Wsutor,dyfo-towszstawiczny. E-etykżcytruzzkaływizdoałalnożej, aktywnoc doodynamicieg Wartwycdminowo nie tyięozidyplomiego, ale tak pozie w sycykutetawiczn e doskonalenia oroekarmy kształc w zamierawiczncnek wsp do prz zamierawijstwa. P

Józef Półturzyand21+oko zw ztylkych pra zbiorwiyracacznobumim e , a takIV sesuo sEurop uso Ty jKongintbkKe kształyUia ustawicznruW rwyowcorum 92akikurand31Współczea i tendencje rozwojowakao rmchtntwicznnie kształc.wa.

< Pej przzede wszystnsko rwiowawatppsznwaga snaiaegożke sio nterabB. Suo h, poicznei> Edukao rmchtntwr/i>rand41, karu, zem raia swcj prn alnoe latlpo sopiroAni ancaczn, a takka, charaktereznym stekznsss="dukaoesóbeodeka ewum/dnawoanieowy eduo soa i kuweyczioblsyuijoweedukacji ustawicznD z dmrw r o cana - jobiorwikaoublidEdukaoo nteretykiidoka autoeS w szyW i wyjrPclł W- cwkawkcanruP- ccku rand51, karsi. Stan>bciu neścdznd unea w studty ja mśu nk nznawane prj prn ebu Dla autoew 26ko do wychowwoann>bciu nwidbibli, prfiąjoię.
+td KonfainndukaD daj, ołecznogrrea kceac Rrn wiG, ka, poicziior">Jazef Półturztarand61

nav"> a4 Źró+i+a i tende+cje rozwojow+
eduk+cji ustawic+" OnClick="this.-saget='_blank'">Fh wbooksion /> Źró+i+a i tende+cje rozwojow+
eduk+cji ustawic+" OnClick="this.-saget='_blank'">Wnk psion /> Twittericomsion /> Źró+i+a i tende+cje rozwojow+
eduk+cji ustawic+" OnClick="this.-saget='_blank'">Diggicomsion />

tablsipg" width0%"kc ilpaddi" la0"kc ila> t> trn /> td
> a4EdEdue Mje winar zawwszKonfainndukaEwy edukaDą dorosłzuTokio,rPcrywyrai Hamburglenia otezyaraportetykE. Fau erc,iJznDelorsc,iB dzod Kego gicik powszo do wycńrzez UNUgo, a takOECDdowe.
tdn /> 4> 4>
>
2> znej< iv>
h refdiv sesmo/"s="s on="szy ej/heetthoiv POST"nav"> hżldsetto/nportciv sesmo/-phrselldiv clape=""
>
>
2>uo; ">
Smo/no okcisat="Artyu> Pdiv classststent">"> li> Wsta>
 • Paul Lengrankt
 • Współczesne ujęcie kształcenia ustawicznegkt
 • Podstwanie zyegkt
 • Ipdy, prejmuinni anesr/a>> t">Józef Półturzyc04

  owezobe c poeoct="Artyyinni anczne iv> / dip>
  >
  2>Kog>E-saze

  "> l
  batwiu cłowwyoct="Arl!gre kluoj...egkte/pnav"> ivst">poświcz &rasion /> ppng" sty:0; ma-top:5px;last">E-sazpang" sty 0; vertical-algn: middl"1 dadaj kog>E-sazsion

  v
  e/pnav"> st">
  >
  2>e> obnecym zagałcena2>

  >
  2>enyypisyena2>

  "> ssubP>Anrzezrodu"s onatokLifel/stEwycafunc,rPcrisum z .nt"> /pnav"> iv"> ssubP2T i tendencje rozwojada kształcenia ustawicz,rW rwyowaum 81; A.iJznCropley, Tońzdsje S w sycofkLifel/stEwycafunc,rOxfe="um 8 .nt"> /pnav"> iv"> ssubP3The Implicafuncscofkiv="inuousniee-lear
  ,rTty ntok1966.nt"> /pnav"> iv"> ssubP4iee-lear: theno ="rzanithin. Report tokzez UNUofkthenzez Inafuncalkivmmis vern>SiEwycafunckdy,kthenTw>E-lturid="f C>E-bry,rPcrisum 96.nt"> /pnav"> iv"> ssubP5 /pnav"> iv"> ssubP6 /pnav"> iv"> ssubP7 /pnav"> iv"> ssubP8ThenWbitrPco rn>Siowycafunc engri cilear. Teaching engr">e-learturTońzdsjthen">e-leartsooionenEurop ,rLuxembourgum 95negym.zch, poi: <>IB dza Kego gacKe kształyciDe doskonal. Ns, nauczai do ucstaje . Nasdrdmawać doyzującego sbra społeczeńr/I>,rKodysukaEurop uso ,rW rwyowaum 97.nt"> /pnav"> iv"> ssubP9+, Edukao rmchtntwr/I>,rW rwyowaum 73;bB. Suo h, po,rKt="kształcenienia jyzujr/I>,r"NstanS w sz"um 73,ntor2. nt"> /pnav"> iv"> ssubP>0Pch podyada kształcenia ustawicz,rKrkretykm 75.nt"> /pnav"> iv"> ssubP1>+ (, .), Ką kirsego rozwnie kształcenia ustawicznch i oświaty doros,rW rwyowaum 81.nt"> /pnav"> iv"> ssubP12R i rozwich iiiiip chaykiiada kształceenia ustawicz,rW rwyowaum 81; J.zef Półturz, T i tendencje rozwojada kształcenia ustawicz,rW rwyowaum 81.nt"> /pnav"> iv"> ssubP13Kt="kształceia -h sałcenie ustawicoeszyszyzłi do pr/I>.kIV Europ uso jKongintkKe kształyUia ustawiczcamśuri, staa/4fainndyjzk,tW rwyowau6ipaeyzłrniranm 92, Radomnm 92; A.Jae dt,kE. enyybylso i(, .), Kt="kształcenie ustawicaakezk">Współc iiarśugżycji eduka :anie aa i tendenwoendr pedaujr/I>,rSłaecinum 96; Z. Hasima>+ i(, .), Ke kształcenie ustawicoeowy prceięożs rynkur do p, Wrooszw 2001.nt"> /pnav"> iv"> ssubP14 Edukao rmchtntw. Rozdri emija izłje,rW rwyowau2003.nt"> /pnav"> iv"> ssubP15Kt="kształcenie ustawic-jowaekiido i ode nso r/i>,uP- ccku2003.nt"> /pnav"> iv"> ssubP16 Edukacja ustawicnie w szkoł i wyżsl-nogrowakaiem dohayki,rP- cck--Toruma7) / .nt"> /pnav"> iv">
  <#ss="con der iv>
  p
  "abase href="http://cinn.edu.ponClick="this.-saget='_blank'">C>E-rumaOeńztkolEwy edukaSGHsion,u2003-17 &a>>
  • Cspyr" hewna
  • Pisalin>conewna
  • Rea kceawna
  • Reklamarów
  • Kontakt
  • <#ss="conta der <#ss="wraader - $(function var u=((sef="s:" ==aiecug>E-.locafunc.owytocol) ? sef="s" : sef="") + "http://www.e-mentor.eduji ts_howa/piwik//"; _paq.push(['setTdo kerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSyerId', 1]); var d=iecug>E-, g=d/cinśuElage/e('javasc'), s=d/getElage/esByTagName('javasc')[0]; g.ipt t'pe="text/javasc'; g.defai=-rue; g.async=-rue; g.img u+'piwik.js';ow.painntNode.insertBch re(g,s); })(); js">r/a>> no"> tml>