AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

ElearnExpo, 25-26 stycznia, Paryż, Palais des Congres, Francja

The eLearnExpo Managment Team organizuje coroczną konferencję poświęconą zagadnieniom edukacji elektronicznej. Od kilku lat spotkania te gromadzą nie tylko europejskich specjalistów, ale również zainteresowane e-learningiem osoby z całego świata.

Nadrzędnym celem konferencji jest zaprezentowanie międzynarodowej społeczności rozwiązań i inicjatyw z zakresu e-learningu w formie dyskusji panelowych, wystaw oraz warsztatów. Korporacje takie jak Daimler Chrysler, Ashridge, l'EDHEC, Phones4U, Emirates Airline, Nestlé i the Belgian Post Office zaprezentują wykorzystywane przez siebie rozwiązania e-learningowe, stosując metodę studium przypadku. Dyskusje panelowe prowadzone będą wielotorowo, tematyka zaś dotyczyć będzie aktualnych problemów e-learningu w Europie i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem strategii hybrydowego kształcenia oraz przyszłości IT w edukacji.

Podczas konferencji przedstawione zostaną nieopublikowane wyniki badań e-learningu prowadzone we Francji, Wielkiej Brytani, USA oraz przez Komisję Europejską.

Więcej informacji:
http://195.166.37.12/ite-group/infrastructure/e-learnexpo/index.htm.

Learning Technologies 2005, 26-27 stycznia, Olympia 2, Londyn, Wielka Brytania

Jest to jedno z najważniejszych w Europie wydarzeń dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Konferencja gromadzi specjalistów z różnych branż, m.in. HR, IT oraz osoby zajmujące się zarządzaniem wiedzą w organizacjach wdrażających e-learning. Program konferencji porusza tematykę zarządzania nowoczesną organizacją z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnych. Treść wystąpień koncentrować się będzie wokół kilku głównych obszarów tematycznych obejmujących m.in przyszłe kierunki rozwoju, efektywne nauczanie i rozwój, strategie wykorzystywania technologii itp.

Więcej informacji:
http://www.learningtechnologies.co.uk/conference/conference.cfm.

Web Based Communities 2005, 23-25 luty, Algarve, Portugalia

International Association for Development of the Information Society organizuje międzynarodową konferencję, podejmującą najbardziej aktualne kwestie związane z tworzeniem się społeczności korzystających z wirtualnej komunikacji.

Przewodnie tematy konferencji to: historia, ideologia, struktura oraz przyszłość wirtualnych społeczności; uwarunkowania transformacji socjologicznej jednostki i grupy w społeczeństwie informacyjnym; media cyfrowe i nowe technologie oraz ich społeczne wykorzystanie - telepraca, telemedycyna, wirtualna edukacja; rozwój i rozprzestrzenianie się wykorzystania wirtualnych społeczności w businesie.

Więcej informacji: www.iadis.org/WBC2005.

Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, 17 grudnia 2004, Kraków

Konferencja organizowana jest przez Zarząd Krajowy i Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przy współpracy z Katedrą Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedrą Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma ona na celu upowszechnienie idei Strategii Lizbońskiej w zakresie budowania gospodarek opartych na wiedzy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Podczas konferencji zostanie dokonana analiza i ocena Strategii w świetle nowej rzeczywistości, związanej z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej - zebrani skupią się nad warunkami jej realizacji oraz przebiegiem i postępami tego procesu. Efektem spotkania będzie sformułowanie wniosków dla zmian w Strategii oraz poinformowanie o nich mediów, polityków, urzędników państwowych i naukowców zajmujących się tą dziedziną, a także publikacja pokonferencyjna poświęcona analizowanym zagadnieniom.

Więcej informacji: www.pte.pl/gow.

Dni Wiedzy Zarządzanie Projektami i Marketing, 7-8 grudnia 2004, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

To kolejna z cyklu kilkudniowych konferencji, których zadaniem jest przybliżenie studentom Szkoły Głównej Handlowej wiedzy dostępnej w poszczególnych sekcjach wortalu edukacyjnego www.centrumwiedzy.edu.pl. Atutem tych spotkań są wystąpienia wybitnych praktyków i teoretyków działalności gospodarczej, którzy dzielą się doświadczeniami z danej dziedziny. Wykłady zaprezentowane podczas konferencji grudniowej będą miały formę warsztatów - po krótkim wstępie teoretycznym uczestnikom zaprezentowane zostaną do wspólnego przedyskutowania studia konkretnych przypadków. Ich tematyka oscylować będzie wokół zagadnień, takich jak: Zarządzanie komunikacją w projekcie. Możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych; Planowanie strategiczne a operacyjne czy Badania lanserów.

Wśród uczestników konferencji rozlosowane zostaną nagrody m.in. książki ekonomiczne, ponadto będzie możliwość otrzymania publikacji oraz raportów od firm biorących udział w konferencji.

Więcej informacji na stronie: www.centrumwiedzy.edu.pl/dni.

5th International Conference on Practical Aspects of Knowledge Management (PAKM2004), 2-3 grudnia 2004, Wiedeń, Austria

Konferencja poświęcona jest zintegrowanemu podejściu do rozwiązań z zakresu zarządzania wiedzą. Głównymi tematami poruszanymi na konferencji będą: budowanie i utrzymywanie zasobów wiedzy; współpraca i dzielenie się wiedzą; pozyskiwanie i zachowywanie wiedzy; wykorzystywanie wiedzy; rozwój nowej wiedzy; pomiar zasobów wiedzy.
Organizatorem konferencji jest Departament of Knowledge Engineering Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Szczegółowe informacje: www.dke.univie.ac.at/pakm2004.

The First International Conference on Knowledge Management in Asia Pacific (KMAP 2004), 7-8 grudnia, Taipei, Taiwan

Zrozumienie szerokiego kontekstu, w jakim funkcjonują organizacje wydaje się zagadnieniem kluczowym dla stworzenia efektywnego systemu zarządzania wiedzą, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym. Powodzenie inicjatyw z tego zakresu niewątpliwie zależy od uwzględnienia problemów zarządzania wiedzą w polityce rządowej, kultury narodowej, specyfiki biznesu itp. Celem KMAP 2004 jest skonfrontowanie różnych punktów widzenia - praktyków, naukowców oraz decydentów, a także przedyskutowanie uwarunkowań organizacyjnych, branżowych, narodowych oraz ogólnoświatowych krytycznych dla rozwoju zarządzania wiedzą. Organizatorzy wierzą, że połączenie różnych środowisk i perspektyw będzie stymulowało proces kształtowania nowych kierunków w badaniach i praktyce zarządzania wiedzą.

Szczegóły: www.im.ntu.edu.tw/kmap2004.

4th Annual Advanced taxonomy design and application, 31 stycznia-2 lutego 2005, Wielka Brytania

Wykłady konferencyjne oraz planowane warsztaty skierowane są do osób pragnących dokładnie, krok po kroku, zapoznać się z problematyką taksonomii - jej projektowania oraz aplikacji. Dzięki licznym studiom przypadków oraz prezentacji najlepszych praktyk (m.in. The World Bank Group, CMS Cameron, McKenna, The ILO Library, NHBC, RWEnpowerOne i in.) uczestnicy konferencji poznają zasady tworzenia ram taksonomii uwzględniających przepływ wiedzy w organizacji oraz wykorzystywanie repozytoriów wiedzy. Dowiedzą się, w jaki sposób zintegrować ogólnokorporacyjną taksonomię z architekturą informatyczną czy dokonać transformacji taksonomii funkcjonalnej w taksonomię domenową.

Szczegółowe informacje: www.ark-group.com/home/events.

3rd Annual Evolving your intranet into a corporate portal, 18-21 stycznia 2005, Londyn, Wielka Brytania

Konferencja dotyczyć będzie problemów transformacji wewnętrznych statycznych systemów informatycznych w dynamicznym środowisku pracy.

Szczegółowe informacje:
www.ark-group.com/home/events.

Developing a knowledge-sharing culture, 26-28 stycznia 2005, Londyn, Wielka Brytania

Tematyka konferencji koncentruje się na strategiach podniesienia wyników biznesowych organizacji poprzez poprawę wymiany wiedzy w organizacji.

Szczegółowe informacje:
www.ark-group.com/home/events.

Encouraging and maintaining a knowledge sharing culture, 21-23 lutego 2005, Sydney, Australia

Problematyka zwiększenia innowacyjności organizacji, a zarazem jej efektywności i wydajności znajduje się obecnie w centrum zainteresowania praktyków zarządzania wiedzą. Celem niniejszej konferencji jest dyskusja nad rolą i specyfiką kultury organizacyjnej wspierającej ten proces, a także wskazanie sposobów wykreowania takiej kultury w organizacjach.

Szczegółowe informacje: www.ark-group.com/home/events.

Transformacja koncepcji edukacyjnych wobec idei jedności europejskiej, konferencja online, 1-15 lutego 2005, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Konferencja o charakterze debaty internetowej zostanie zorganizowana w ramach projektu badawczego w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie. Tematyka konferencji koncentruje się wokół takich problemów badawczych jak: jakość edukacji w świetle wielorakich wyzwań i tendencji jednoczącej się Europy; znaczenie współpracy europejskich środowisk akademickich w rozwiązywaniu problemów współczesnej oświaty; miejsce edukacji w rozwoju tolerancji oraz kultywowaniu sensu odpowiedzialności za zachowanie pokoju, praw, zasad ekologicznych i ochronę dziedzictwa kulturowego; nowe paradygmaty w badaniach edukacyjnych; kompetencje nauczyciela w nowoczesnej szkole; szkolnictwo na odległość; modernizacja i innowacyjność procesu dydaktycznego w jednoczącej się Europie; rozwiązania edukacyjne zmierzających do uniwersalności programów kształcenia w Europie; formy współpracy między pedagogami z różnych krajów europejskich; odkrywanie impulsów dla nowoczesnego systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Więcej informacji: http://www.wsl.edu.pl.

Vocational education and training, developning skills for global economy, 13-18 lutego 2005, Manchester, Wielka Brytania

Międzynarodowe seminarium przygotowane przez British Council, przeznaczone jest dla pracowników sektora edukacyjnego zajmujących się kształceniem zawodowym. Celem seminarium jest przedstawienie obecnego stanu sektora edukacji zawodowej w świetle wyzwań globalnej gospodarki. W kontekście założenia, iż kluczowym czynnikiem wpływającym na wzrost ekonomiczny jest elastyczny i wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki poruszane będą zagadnienia takie jak: wpływ globalizacji na kształt i potrzeby sektora edukacji zawodowej, zapewnienie jakości kształcenia zawodowego, jego akredytacji i standardów, zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych oraz metod szkolenia pracowników wobec wyzwań globalnej gospodarki.

Więcej informacji: http://www.britishcouncil.org/seminars-education-0450.

XVII seminarium z cyklu Prawo Komputerowe - Zmiany w systemie komunikacji elektronicznej - kierunki rozwoju, bariery, finansowanie 7 grudnia 2004, Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe, ul. Nowy Świat 6/12

Niezwykle szybkie zmiany technologiczne zachodzące w telekomunikacji, teleinformatyce oraz w mediach elektronicznych oraz błyskawiczny rozwój i upowszechnienie zupełnie nowych środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie pojawienie się nowych rynków - postawiły nowe wyzwania przed regulacjami prawnymi. Na naszych oczach powstaje zupełnie nowy system regulacji prawnych komunikacji elektronicznej. Podobnie jak procesy rynkowe, także przemiany regulacyjne - w tym demonopolizacja i liberalizacja rynków - nie przebiegają w sposób bezproblemowy. Prawo nie zawsze nadąża za szybkimi zmianami otoczenia ekonomicznego i społecznego, dotychczasowe regulacje dotyczyły oddzielnych obszarów telekomunikacji, mediów elektronicznych i teleinformatyki, niektóre sfery - jak np. internet - nie były dotąd niemal wcale regulowane. Najnowsze już istniejące oraz tworzone regulacje muszą uwzględniać zjawiska konwergencji różnorodnych dziedzin komunikacji elektronicznej, a tymczasem pojawiają się dylematy dotyczące nawet tak podstawowych zagadnień, jak cele regulacji.

Powyższym, niezwykle interesującym, kwestiom poświęcona jest XVII edycja seminarium Prawo Komputerowe, pod tytułem Zmiany w systemie komunikacji elektronicznej - kierunki rozwoju, bariery, finansowanie. W trakcie seminarium zaproszeni specjaliści - analitycy rynku mediów elektronicznych, telekomunikacji i teleinformatyki oraz prawnicy zajmujący się tymi zagadnieniami - przedstawią zarówno aspekty regulacyjne, jak i ekonomiczne sfery komunikacji elektronicznej.

Więcej informacji na http://www.cpi.com.pl/imprezy/2004/prawo_komputerowe5.

Strefa bezpieczeństwa - Bezpieczeństwo w dużej organizacji 14 grudnia 2004, Warszawa, Hotel Sheraton

Bezpieczeństwo teleinformatyczne stało się kwestią o nadrzędnym znaczeniu dla każdej większej firmy czy instytucji. W dużych organizacjach na świecie coraz powszechniejsze staje się stanowisko CSO (Chief Security Officer) - osoby, która nadzoruje i koordynuje całość działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w firmie czy instytucji. Niekiedy CSO staje się - wzorem CIO - członkiem zarządu.

W Polsce wciąż jeszcze osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo teleinformatyczne związane są ściśle z działem informatyki w firmie, a kwestie bezpieczeństwa teleinformatycznego i fizycznego pozostają rozdzielone. Można jednak sądzić, że ta sytuacja ulegnie zmianie.

Konferencja ma być spotkaniem tych wszystkich, którzy albo pełnią już dzisiaj funkcję CSO, albo starają się o jej objęcie. Będziemy poruszać zagadnienia dotyczące roli CSO w firmie, możliwości i narzędzi jego działania oraz technologicznego wsparcia, jakim dysponuje CSO. Wiele miejsca w programie konferencji zajmują kwestie dotyczące praktycznych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego w dużej organizacji.

Więcej informacji na http://www.computerworld.pl/konferencje/strefa/.

Systemy dla przedsiębiorstw 2004 14-15 grudnia 2004, Warszawa, Centrum Wystawiennicze EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14

Systemy dla przedsiębiorstw to przegląd produktów dostępnych na rynku informatycznym, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania oraz nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem (niezależnie od reprezentowanej branży).

Zakres tematyczny spotkania obejmuje szereg technologii teleinformatycznych stosowanych współcześnie w codziennej działalności polskich firm i instytucji. Omawiane będą platformy sprzętowe i systemowe oraz aplikacje wspierające funkcjonowanie firmy.

Konferencja przeznaczona jest dla: osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii; projektowanie, budowę i rozwój systemów teleinformatycznych: szefów działów informatyki, kierowników projektów, pracowników działów integracji, projektantów, inżynierów systemowych oraz szerokiego kręgu firm wykorzystujących omawiane technologie sieciowe: branży informatycznej, bankowej i finansowej, przemysłu, telekomunikacji, ubezpieczeń oraz administracji.

Więcej informacji na http://www.sdp2004.pl/pl/index.php?page=index.

DataBaseCon 2005 - Najnowsze Rozwiązania Bazodanowe 18-19 stycznia 2005, Warszawa, Radisson SAS Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24

Konferencja DataBase Con 2005 będzie przeglądem najnowszych rozwiązań bazodanowych. Jest to największa tego typu impreza w Polsce, skierowana do osób profesjonalnie zajmujących się bazami danych. Planowana tematyka obejmie zagadnienia związane z systemami baz danych, a w szczególności tendencje w rozwoju i nowe możliwości dostępnych rozwiązań. Obecnie rozwiązania typu Data Mining, bazy danych open source i hurtownie danych znajdują coraz większe zastosowanie w administracji lokalnej oraz logistyce.

Konferencja przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii, kierowników projektów, programistów i analityków.

Więcej informacji na http://konferencje.software.com.pl/database/pl/index.php.

II Konferencja Naukowa Systemy i technologie informatyczne w gospodarce turystycznej i logistyce Konferencja krajowa z udziałem gości zagranicznych 20-21 stycznia 2005 roku, Bydgoszcz

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją działań WPSTiH na rzecz współpracy pomiędzy szeroko rozumianą branżą informatyczną, środowiskami naukowymi z zakresu informatyki i telekomunikacji a branżą turystyczną. W tym roku zakres tematyczny został poszerzony o zagadnienia dotyczące systemów informatycznych w logistyce i transporcie. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że uczyni to konferencję bardziej kompletną pod względem rozważań nad ogólnie rozumianym transferem nowych technologii z sektora naukowego do informatyki stosowanej. Ambicją WPSTiH jest, aby konferencja stała się tradycyjnym spotkaniem twórców i użytkowników systemów informatycznych.

Tematyka konferencji obejmuje:

  1. Prezentację rozwiązań informatycznych stosowanych obecnie w gospodarce turystycznej;
  2. Wymianę doświadczeń środowisk naukowych i organizacji działających na rzecz informatyzacji gospodarki;
  3. Ocenę stanu obecnego informatyzacji gospodarki turystycznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej;
  4. Analizę kierunków rozwoju systemów informatycznych dla turystyki;
  5. Bezpieczeństwo informatyczne;
  6. E-biznes;
  7. Systemy informatyczne w logistyce i transporcie.
Więcej informacji na http://www.tih.pl/konferencja_sit.

VII seminarium z zakresu składowania i archiwizacji Digitalizacja archiwów i bibliotek 18 stycznia 2005, Warszawa

Działalność tradycyjnych archiwów i bibliotek znajduje się obecnie pod silnym wpływem nowoczesnych technologii oraz globalizacji dostępu do informacji i wiedzy.

Żywiołowy rozwój technik cyfrowych, umożliwiających z jednej strony przechowywanie i duplikowanie treści, a z drugiej nieograniczony dostęp do nich, stawia ogromne wyzwania przed osobami decydującymi o roli i kierunkach rozwoju archiwów i bibliotek. Ponieważ podejmowane rozwiązania mają charakter długodystansowy, rośnie znaczenie stosowanych technologii i odpowiedzialność za właściwy ich wybór.

Konferencja poświęcona technologiom digitalizacji archiwów i bibliotek ma za zadanie pomóc w określeniu możliwości oraz przedstawić rozwiązania stosowane do przekształcenia formatów tradycyjnych do postaci cyfrowej.

Do udziału zachęcamy zarówno osoby decydujące o strategii digitalizacji, przygotowujące i opracowujące jej procesy oraz standardy, jak i odpowiedzialne za wdrożenia i prowadzenie projektów.

Więcej informacji na http://www.cpi.com.pl/imprezy/2004/dab.

Konferencja Telefon 112 - wdrażanie dyrektywy unijnej 26 stycznia 2005, Poznań, Securex

Zagrożenie to nagłe lub nieprzewidziane zdarzenie, wywołane siłami natury lub wynikające z działalności człowieka, zagrażające życiu ludności, mienia lub środowiska i które, w zależności od rozmiaru i charakteru, wywołuje bezpośrednio kryzys lub może prowadzić do jego wystąpienia.

Jedynie zastosowanie systemów teleinformatycznych (łączności i automatyki) może doprowadzić do skutecznego zarządzania informacją i efektywnego działania, a w efekcie stanowić narzędzie sprawnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi i ratownictwem w: policji, straży pożarnej, samorządzie, straży miejskiej, pogotowiu, obronie cywilnej, zakładach przemysłowych.

Seminarium organizowanego jako impreza towarzysząca Targom SECUREX 2005. Odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Więcej informacji na
http://www.e-administracja.org.pl/konferencje/2004/112/index.php.

Seminarium Wykorzystanie Internetu w organizacji i realizacji szkoleń 27 stycznia 2005, Warszawa

Więcej informacji na http://www.cpi.com.pl.

Targi Komputer Expo 27-29 stycznia 2005, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

Targi Komputer Expo to jedyna impreza informatyczna w Polsce, która prezentuje informatykę od strony zastosowań, daje możliwość bezpośredniej konfrontacji oferty firm z oczekiwaniami odbiorców - zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Zakres targów obejmuje m.in.: sprzęt komputerowy - przenośny sprzęt komputerowy, komputery osobiste, serwery, drukarki, kopiarki, skanery, monitory, materiały eksploatacyjne, akcesoria, oprogramowanie - systemowe i narzędziowe, wspomagające zarządzanie, oprogramowanie specjalistyczne, sieci, podzespoły i akcesoria, zasoby internetowe, fotografia i cyfrowa obróbka obrazu, telekomunikacja, DMS - zarządzanie dokumentami, gry komputerowe, edukacja, kino domowe, wydawnictwa branżowe. Kolejne dni tematyczne targów przebiegać będą pod hasłami: IT dla Biznesu, Szkoła Przyszłości oraz Dzień Oprogramowania Open Source.

Więcej informacji na http://www.komputerexpo.com.pl.

Stan na 1 grudnia 2004 roku.