AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www


Możliwości i zagrożenia cyberprzestrzeni, 12-13 maja 2011 r., Toruń

Zapraszamy na X Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Możliwości i zagrożenia cyberprzestrzeni. Spotkanie poświęcone jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem w nowej, wirtualnej rzeczywistości, w szczególności poznawaniu zależności między współczesnym kształceniem a cyberprzestrzenią. Omówione zostaną m.in. takie obszary tematyczne, jak psychospołeczne aspekty mediów, nauczanie telematyczne, neuronauki oraz edukacja medialna. "„E-mentor” jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Więcej informacji na stronie: http://www.pedagogika.umk.pl/ztk/

INCONTE 2011 - International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 kwietnia 2011 r., Antalya, Turcja

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie i poddanie pod dyskusję nowych trendów pojawiających się w edukacji. Spotkanie ma również na celu promowanie współpracy, dialogu i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze pomiędzy interesariuszami z różnych środowisk.

Więcej informacji na stronie: http://www.iconte.org/?Lang=TR&SyfNmb=1

Innovations in University Teaching, 29 maja - 2 czerwca 2011 r., Aegina, Grecja

LIHE (International Academic Association for the Enhancement of Learning in Higher Education) organizuje piąte międzynarodowe sympozjum pt. Beyond Transmission: Innovations in University Teaching, poświęcone innowacjom w nauczaniu akademickim. Rezultatem sympozjum ma być antologia zbierająca opinie i głosy w dyskusji, dotyczące trzech głównych tematów: innowacji w sposobach uczenia się studentów, innowacyjnych metod nauczania oraz innowacyjnego użycia technologii dla intensyfikacji uczenia się.

Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej, 11 maja 2011 r., Warszawa

Organizowane przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela i Plagiat.pl seminarium poświęcone jest zmianom, jakie niesie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wynikami badań dotyczących skali i rozmiarów zjawiska plagiatowania w pracach dyplomowych studentów oraz z praktycznymi sposobami przeciwdziałania nieuczciwości naukowej. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli uczelni, organizacji edukacyjnych, przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz studentów.

Więcej informacji na stronie: http://www.fresnel.org.pl/


eLSE - eLearning and Software for Education Conference, 28-29 kwietnia 2011 r., Bukareszt

Temat przewodni konferencji to edukacja dostępna na żądanie (Anytime, Anywhere -Education on Demand). Omawiane będą takie zagadnienia, jak: technologie wspierające kształcenie ustawiczne, technologie budujące wirtualne światy (immersive technologies), nowe wymiary pedagogiczne e-learningu, modelowanie i symulacje ADL.

Więcej informacji na stronie: http://www.adlunap.ro/else2011/

Campus Technology Virtual Conference, 12 maja 2011 r., dostęp online

Zapraszamy do udziału w wirtualnej konferencji poświęconej wykorzystaniu technologii w szkolnictwie wyższym. Bez konieczności ponoszenia kosztów podróży można wysłuchać wielu ciekawych referatów, a także odwiedzić online hol wystawienniczy i nawiązać nowe znajomości.

Smart E-Learning Russia 2011, 8-9 czerwca 2011 r., Moskwa

Międzynarodowe forum edukacyjne Smart E-learning Russia jest jedną z największych corocznych konferencji poświęconych kształceniu na odległość i edukacji w Rosji. Ponad 200 specjalistów z różnych regionów kraju weźmie udział w tym dwudniowym wydarzeniu. Organizatorzy proponują uczestnikom udział w sesjach plenarnych, warsztaty i seminaria.

Więcej informacji na stronie: http://www.elearning-russia.ru/eng/

Uniwersytet Wirtualny. Model, narzędzia, praktyka, 20-22 czerwca 2011 r., Warszawa

W czerwcu odbędzie się jedenasta edycja konferencji Uniwersytet Wirtualny, tym razem organizowana przez Uniwersytet Warszawski. Dyskusją objęte zostaną zagadnienia e-edukacji w wielu obszarach i modelach. Będą to m.in. nowe trendy w kształceniu na odległość, aspekty socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne, kryteria jakości, metodyka nauczania, a także zagadnienia informatyczne. W ramach konferencji odbędzie się również sesja w całości poświęcona kwestiom technicznym związanym z platformą Moodle. Do udziału zapraszamy osoby interesujące się problematyką e-edukacji: pracowników uczelni i szkół, specjalistów z korporacji i firm, administratorów platform oraz dziennikarzy i publicystów.

Więcej informacji na stronie: http://www.come.uw.edu.pl/vu2011/

Zastosowania technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu. Nowe media w edukacji 2011, 15 września 2011 r., Wrocław

Tematem konferencji organizowanej przez Dział Kształcenia na Odległość Politechniki Wrocławskiej będą zagadnienia szeroko rozumianego wspomagania kształcenia za pomocą technik cyfrowych, obejmujące e-learning i zarządzanie tokiem studiów. Referaty prezentowane w sesjach plenarnych i warsztatowych dotyczyć mają m.in. infrastruktury e-nauczania, opracowywania e-kursów, prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ICT, elektronicznej kontroli kompetencji czy problemów prawnych, metodycznych i organizacyjnych związanych z zastosowaniem ICT w kształceniu. Do uczestnictwa organizatorzy zapraszają szczególnie autorów materiałów dydaktycznych, nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, organizatorów procesu dydaktycznego na uczelniach, w szkołach i w ośrodkach szkoleniowych oraz osoby zainteresowane rozwojem metod kształcenia.

Więcej informacji na stronie: http://nowe media.pwr.wroc.pl


International Conference on e-Business and Information System Security, 28-29 maja 2011 r., Wuhan, Chiny

Trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona e-biznesowi i bezpieczeństwu systemów informacyjnych EBISS 2011 to wydarzenie adresowane do osób zajmujących się naukowo i w praktyce e-biznesem. Zaprezentowane zostaną na niej wyniki najnowszych badań i przykłady innowacyjnych narzędzi wykorzystywanych w tym obszarze.

Więcej informacji na stronie: http://www.icebiss.org/en/us.html


Education as a right - LLL for all!, 25-27 maja 2011 r., University of Granada, Hiszpania

Tematyka konferencji organizowanej w 20. rocznicę działalności stowarzyszenia EUCEN, wspierającego rozwój kształcenia ustawicznego, dotyczyć będzie praw człowieka, a w szczególności roli uczelni wyższych w promowaniu prawa do edukacji dla wszystkich. Cztery główne obszary tematyczne konferencji to: wspieranie mniejszości narodowych, uniwersytety europejskie a kraje rozwijające się, wspieranie uniwersytetów z obszarów zagrożonych konfliktami lub kryzysem, wolontariat jako ścieżka do edukacji.

Więcej informacji na stronie: http://eucen2011.escuelaposgrado.es/


10th Annual Information & Knowledge Management Conference, 22-23 czerwca 2011 r., Johannesburg, RPA

Departament Informacji i Zarządzania Wiedzą Uniwersytetu w Johannesburgu zaprasza na coroczną konferencję. Już po raz dziesiąty teoretycy i praktycy spotkają się, aby wymienić poglądy i wyniki badań. Tym razem uwaga skupiona będzie głównie na formujących się w globalnej gospodarce opartej na wiedzy społecznościach wiedzy i informacji.

Stan na 14 kwietnia 2011 roku.