AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

eLA - eLearning Africa, 28-30 maja 2008 r., Accra, Ghana

eLA - eLearning Africa to największa konferencja poświęcona e-learningowi i edukacji na odległość organizowana w Afryce. W ubiegłorocznym spotkaniu uczestniczyło 1406 osób reprezentujących 88 krajów (72% uczestników pochodziło z Afryki), a swoje referaty zaprezentowało ponad 300 osób.

W tym roku organizatorzy proponują szesnaście obszarów tematycznych m.in. budowanie infrastruktury dla edukacji w XXI wieku, e-learning w edukacji medycznej i walce z HIV oraz AIDS, wzmacnianie pozycji kobiet przy wsparciu ICT i e-learningu, e-edukacja w sektorze publicznym.

Więcej informacji na: http://www.elearning-africa.com

SOLSTICE 2008 - eLearning and Learning Environments for the Future, 5 czerwca 2008 r., Edge Hill University, Ormskirk, Lancashire, Wielka Brytania

Trzecia międzynarodowa konferencja SOLSTICE 2008 ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. przyszłych koncepcji e-learningu, wyglądu środowisk nauczania w 2020 roku, oraz fizycznych, wirtualnych i kognitywnych wymiarów środowisk edukacyjnych.

Główne tematy konferencji to: metody badań, teoretyczne podstawy e-learningu i środowisk nauczania, technologie w środowiskach edukacyjnych - przestrzenie fizyczne i wirtualne, wpływanie na uczenie się studentów.

ICEL 2008, 3rd International Conference on e-Learning, 26-27 czerwca 2008 r., University of Cape Town, Cape Town, RPA

Już po raz trzeci Uniwersytet Cape Town organizuje międzynarodową konferencję nt. e-learningu ICEL. Na spotkanie zaproszeni są badacze, praktycy i naukowcy, którzy chcieliby zaprezentować wyniki swoich badań, a także przedyskutować nowe koncepcje dotyczące obszarów, w których krzyżuje się ze sobą edukacja i technologia.

Konferencja ma na celu znalezienie nowych sposobów na połączenie nauki z praktyką, w tym zrozumienia przez naukowców aktualnych problemów, rzeczywistych potrzeb i wyzwań stawianych przed osobami zajmującymi się e-learningiem w praktyce.


Psychologia w Internecie - Internet w Psychologii „Zagadnienia metodologiczne, kliniczne, komunikacyjne i etyczne”, 8 maja 2008 r., Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Głównym celem seminarium jest przedyskutowanie zagadnień dotyczących następujących obszarów problemowych:

 • Metodologiczne i etyczne dylematy badań psychologicznych internetu oraz w internecie, z perspektywy psychologii społecznej i klinicznej;
 • Modele i mechanizmy komunikacji w świecie realnym i wirtualnym: Kompetencje komunikacyjne i jej parametry;
 • Rozwój, zdrowie i funkcjonowanie człowieka w Erze Internetu: Wyzwania i zagrożenia;
 • Pomoc Psychologiczna Online: Wyzwania i perspektywa w systemie usług psychologicznych.
Wymiana informacji oraz poglądów podczas seminarium stanie się z pewnością źródłem inspiracji dla nowych pomysłów, współpracy w opracowania projektów, a także przyczyni się do integracji wiedzy i rozwoju działalności na rzecz rozwiązywania problemów funkcjonowania psychospołecznego człowieka oraz promocji zdrowia psychicznego w Polsce.

Więcej informacji na:

EDEN Annual Conference: New Learning Cultures. How do we learn? Where do we learn?, 11-14 czerwca 2008 r., Lizbona, Portugalia

Tegoroczna konferencja organizowana przez EDEN w Lizbonie będzie dotyczyć znaczenia i wpływu zagadnień kulturowych na rozwój e-learningu w Europie i na całym świecie.

Główne obszary tematyczne konferencji to: e-learning i e-włączenie, przełamywanie barier sektorowych, zagadnienia kulturowe w ICT i e-learningu, standardy i benchmarking, otwarte biblioteki, e-praca i e-życie, e-government i obywatelstwo, style uczenia w kształceniu ustawicznym i nie tylko, cyfrowa pedagogika i czynniki sukcesu w międzynarodowych środowiskach nauczania.

IEEE International Workshop on Mobile, Ubiquitous and Classroom Technology Enhanced Learning (MUCTEL2008), 11-13 czerwca 2008 r., Taichung, Tajwan

Międzynarodowe warsztaty MUCTEL 2008 są organizowane wspólnie z konferencją The IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing (SUTC2008). Nauczanie mobilne to kolejny etap rozwoju, po nauczaniu online, z wykorzystaniem komputera, pozwalający na przejście od uczenia się w każdym czasie i miejscu do bycia w odpowiednim czasie i miejscu z odpowiednimi zasobami i społecznością.

Wybrane tematy konferencji, proponowane do dyskusji przez organizatorów to: architektura i systemy nauczania peer-to-peer, modele pedagogiczne, standardy i społeczności w mobilnym nauczaniu.

Więcej informacji na: http://muctel2008.nutn.edu.tw


WEBIST 2008 International Conference on Web Information Systems and Technologies, 4-7 maja 2008 r., Funchal, Madera, Portugalia

WEBIST to międzynarodowa konferencja, która odbędzie się w Portugalii w dniach 4-7 maja 2008 roku. Konferencja przeznaczona jest dla naukowców i inżynierów oraz praktyków zajmujących się tymi zagadnieniami. Główne bloki tematyczne konferencji poświęconej technologiom i informatycznym systemom internetowym to:

 • technologie internetowe,
 • internetowe aplikacje i interfejsy użytkownika,
 • e-społeczności,
 • e-biznes,
 • e-administracja,
 • e-edukacja.
Więcej informacji na: http://www.webist.org/

IT w Bankowości, Gigaton, 23 kwietnia 2008 r., Airport Hotel Okęcie, Warszawa

Bankowość elektroniczna i internetowa staje się jednym z kluczowych elementów prowadzenia działalności e-biznesowej. Konferencje poświęcone tej tematyce powinny zainteresować nie tylko przedsiębiorców, ale również każdą osobę funkcjonującą w dzisiejszym e-świecie. Organizatorzy konferencji, przeznaczonej przede wszystkim dla ekspertów i praktyków z tej dziedziny, planują następujące bloki tematyczne:

 • Bezpieczeństwo Transakcji Elektronicznych,
 • CRM,
 • Ciekawe Projekty i Wdrożenia,
 • Elektroniczny Obieg Informacji,
 • Ochrona i Bezpieczeństwo Danych,
 • Karty Płatnicze,
 • Contact Center/Call Center.
Natomiast wśród szczegółowych zagadnień poruszanych na konferencji znajdziemy:
 • Outsourcing usług bankowych - możliwości i ograniczenia,
 • Elektroniczny Segregator-Elektroniczny Dokument, czyli szybki i sprawny dostęp do informacji,
 • Bezpieczeństwo informacji bankowej, a społeczność Web 2.0,
 • Automatyzacja zadań w procesach kredytowych w Bankowości,
 • Poprawa bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie tożsamością użytkownika i kontrolę uprawnień.


ICELW 2008 The International Conference on E-learning in the Workplace, 12-13 czerwca 2008 r., Nowy Jork, USA

Podczas konferencji ICELW 2008 poddanych dyskusji będzie wiele kwestii z obszaru zastosowania e-learningu w pracy, w tym: metodologia szkoleń online, mobile learning, projektowanie i ocena użyteczności e-learningu, strategie wdrażania edukacji na odległość, narzędzia autorskie i aplikacje LCMS, ewaluacja, praktyka.

Konferencja adresowana jest do osób posiadających doświadczenie w zastosowaniu e-edukacji w miejscu pracy - zarówno do badaczy i konsultantów, jak również trenerów korporacyjnych, menedżerów i dyrektorów.

Więcej informacji na: http://www.icelw.org/home.htm


Kapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość. Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w nowym okresie programowania UE, 7-9 maja 2008 r., Krynica i Nowy Sącz

Konferencja z cyklu Kapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość przygotowywana jest przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce już po raz dziewiętnasty. Kierowana jest ona w szczególności do przedstawicieli parków i inkubatorów technologicznych, Centrów Transferu Technologii, Preinkubatorów, funduszy zalążkowych, pożyczkowych i poręczeniowych, ośrodków wspierania przedsiębiorczości zajmujących się transferem technologii, pomocą dla innowacyjnych firm odpryskowych, zwalczaniem bezrobocia, aktywizowaniem gospodarczym regionów i grup szczególnie zagrożonych.

W trakcie konferencji jej uczestnicy dokonają podsumowania dotychczasowej działalności ze szczególnym uwzględnieniem 4 lat w Unii Europejskiej. Główne obszary dyskusji merytorycznej obejmą takie zagadnienia, jak:

 • Ewolucja krajowego systemu wsparcia przedsiębiorczości i transferu technologii;
 • Przedsiębiorczość akademickiej i modelu Uniwersytetu III Generacji;
 • Finansowanie tworzenia i rozwoju nowych technologicznych firm;
 • Zwiększanie konkurencyjności gospodarki za pomocą funduszy europejskich 2007-2013;
 • Tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce;
 • Realizacja Strategii Lizbońskiej w Polsce i Europie.
Organizatorzy konferencji przewidują udział około 200 osób, w tym przedstawicieli: administracji centralnej i samorządów, świata nauki i biznesu.

Konferencja naukowa Konkurencyjność, wiedza, innowacje: Polska na tle Europy i współczesnych wyzwań rozwojowych, 16 maja 2008 r., SGH, Warszawa

Konferencja będzie koncentrować się szczególnie wokół oceny poziomu konkurencyjności Polski na tle innych krajów europejskich, zwłaszcza w kontekście procesów pogłębiania integracji europejskiej oraz analizy czynników konkurencyjności (szczególnie postępu technicznego, kapitału ludzkiego) oraz możliwości rozwojowych polskiej gospodarki. Kolejne sesje poświęcone będą tematyce:

 • Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki wiedzy;
 • Kapitał ludzki i postęp techniczny w modelach ekonomicznych;
 • Kapitał intelektualny, systemy innowacji, zarządzanie wiedzą.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa GOSPODARKA i SPOŁECZEŃSTWO Zarządzanie - Wiedza - Rozwój, 5-7 czerwca 2008 r., Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie

Organizatorzy konferencji pragną zachęcić przedstawicieli różnych środowisk do dyskusji na temat problemów zarządzania kapitałem ludzkim, społecznym i kulturowym. Tematyka konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • Promocja i rozwój regionalny/lokalny;
 • Zarządzanie marketingowe - współczesne tendencje;
 • Stosunki dobrosąsiedzkie i współpraca na obszarach transgranicznych;
 • Zarządzanie turystyką;
 • Problemy zarządzania kapitałem ludzkim, społecznym i kulturowym;
 • Procesy dostosowawcze podmiotów gospodarczych do wyzwań globalnych;
 • Aspekty środowiskowe funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
 • Wyzwania e-społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.
Uczestnicy konferencji zastanowią się nad szansami i zagrożeniami rozwojowymi współczesnego społeczeństwa i gospodarki.

Stan na 9 kwietnia 2008 roku.