AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

E-learning - identyfikacja stanu rozwoju i jego przyszłe koncepcje w kształceniu studentów, 17 marca 2008 r., Warszawa

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" zaprasza na konferencję podejmującą problematykę kształcenia na odległość oraz przyszłego rozwoju e-learningu. W pierwszej części spotkania omawiane będą m.in. programy nauczania i sylabusy, infrastruktura oraz wirtualna organizacja toku studiów. Ważnym elementem będzie również ocena i analiza stosowania e-learningu do nauczania na różnych poziomach studiów. Druga część tematyczna będzie poświęcona rozwojowi e-learningu, w tym m.in. tworzenia centrum wiedzy (biblioteki programów kształcenia), koncepcjom komunikacji i finansowania, a także ocenie blended learning.

The International Conference on Technology Communication and Education, 7-9 kwietnia 2008 r., Gulf University for Science and Technology, Kuwejt

Celem pierwszej międzynarodowej konferencji i-TCE organizowanej w Kuwejcie jest stworzenie powiązań między ekspertami z dziedziny edukacji, technologii i komunikacji. Podczas spotkania odbędzie się sześć równoległych sesji poświęconych różnym aspektom konferencji: technologii, edukacji i etyce, organizacji i zarządzaniu, ewaluacji i standardom, aplikacjom i programowi nauczania.

Wybrane referaty konferencyjne będą opublikowane w International Journal of Emerging Technologies in Learning - iJET oraz International Journal of Interactive Mobile Technologies - iJIM.

Więcej informacji na: http://www.i-tce.org

IADIS International Conference e-Society 2008, 9-12 kwietnia 2008 r., Algarve, Portugalia

Konferencja IADIS e-Society 2008 ma na celu przedyskutowanie najważniejszych zagadnień odnoszących się do obszaru społeczeństwa informacyjnego.

Główne tematy konferencji to: e-społeczeństwo i jego podziały, e-business (e-commerce), e-learning, nowe media i e-społeczeństwo, usługi cyfrowe dla e-społeczeństwa, e-government (e-governance), e-zdrowie, systemy informacyjne i zarządzanie informacją.

Więcej informacji na: http://www.esociety-conf.org/

The 3rd International Scientific Conference eLSE E-Learning and Software for Education, 17-18 kwietnia 2008 r., Bukareszt, Rumunia

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji eLSE organizowanej w Bukareszcie jest nauczanie na odległość zorientowane na studenta e-Learning network based education - student oriented.


Główne zagadnienia proponowane przez organizatorów do dyskusji obejmują:

 • szkolnictwo wyższe i ewolucję zaawansowanego kształcenia na odległość,
 • narzędzia i standardy jakościowe stosowane do tworzenia materiałów online,
 • nowe produkty i usługi e-learningowe.
Więcej informacji na: http://adl.unap.ro/else/.

Sloan-C International Symposium on Emerging Technology Applications for Online Learning, 7-9 maja 2008 r., Carefree, Arizona, USA

Międzynarodowe sympozjum Sloan-C poświęcone aplikacjom dla nauczania online odbędzie się w maju br. w Arizonie. Główne zagadnienia proponowane przez organizatorów na to spotkanie to: sposoby ewaluacji z użyciem nowych technologii, pedagogika i nowe środowiska nauczania, użycie mediów i narzędzi w nauczaniu online, społeczności edukacyjne w internecie oraz systemy wsparcia i nowe technologie w e-learningu.

Spotkanie adresowane jest do profesjonalistów zajmujących się nauczaniem online oraz osób zainteresowanych tym obszarem z wielu środowisk i sektorów: szkolnictwa wyższego, kształcenia ustawicznego, biznesu, administracji, sektora medycznego, stowarzyszeń i fundacji.

TL2008 - Teaching and Learning 2008, 26-28 maja 2008 r., Aveiro, Portugalia

IASK - International Association for the Scientific Knowledge organizuje w maju br. w Portugalii konferencję Teaching and Learning - TL2008. Zakres programowy konferencji jest szeroki i obejmuje wiele zagadnień z obszaru edukacji.

Wśród tematów proponowanych przez organizatorów do dyskusji znajdują się m.in.: edukacja dorosłych, uczenie asynchroniczne, cyfrowe biblioteki, kształcenie na odległość, innowacyjne strategie nauczania, zarządzanie wiedzą, systemy CMS i LMS, dyskusje na forum, zapewnienie jakości, motywacja studentów czy wirtualne uniwersytety.

VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny - model, narzędzia, praktyka, 18-20 czerwca 2008 r., Politechnika Warszawska, Warszawa

W czerwcu br. odbędzie się VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny - model, narzędzia, praktyka. Temat przewodni tegorocznego spotkania to "Otwarte uniwersytety, otwarte zasoby, otwarty dostęp". Zakres tematyczny proponowany przez organizatorów obejmuje: socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy kształcenia na odległość, metodykę e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez internet, technologię informacyjną, multimedia i internet w edukacji zdalnej, nowe trendy w e-edukacji w Europie i na świecie, e-nauczanie w kształceniu ustawicznym, kształcenie kadr do e-edukacji.

Więcej informacji na: http://vu2008.okno.pw.edu.pl


E-Faktura, 28-29 lutego 2008 r., Hotel Marriott, Warszawa

Faktura elektroniczna i podpis elektroniczny to rozwiązania, które wpływają na podniesienie efektywności pracy działów finansowego i logistyki w przedsiębiorstwie. Pozwalają redukować koszty administracyjne, wzmacniają konkurencyjność oraz elastyczność, jak również pozwalają oszczędzić czas pracy i uczynić ją łatwiejszą. Jeszcze kilkanaście lat temu operacje bankowe dokonywane przez internet były dla większości przedsiębiorców czymś odległym. Dziś żadna firma nie wyobraża sobie funkcjonowania bez takich udogodnień. Coraz powszechniejszy dostęp do internetu, powoduje, że z roku na rok rośnie liczba dokumentów wystawianych oraz wymienianych drogą elektroniczną. Powoduje to, że coraz częściej zastanawiamy się nad sposobami automatyzacji ich obiegu, zabezpieczenia oraz archiwizacji. Już teraz warto poznać zasady funkcjonowania faktury elektronicznej oraz praktyczne wykorzystanie e-podpisu.

Najważniejsze tematy, które zostaną poruszone na konferencji to:

 • wystawianie faktur z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz EDI,
 • praktyczne przykłady wdrożeń,
 • wymagania dotyczące przechowywania i udostępniania e-faktur organom skarbowym,
 • wybrane aspekty e-faktury i ich interpretacja przez urzędy,
 • koszty związane z implementacją e-faktury a osiągnięte oszczędności.
Konferencja kierowana jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie w firmie faktury elektronicznej oraz za jej sprawne funkcjonowanie w przedsiębiorstwie.

ICISTM 2008 Second International Conference on Information Systems, Technology and Management, 6-8 marca 2008 r., Dubai

Technologia informacyjna ma duży wpływ na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach wspierają podejmowanie decyzji. Pojawiają się nowe technologie, dzięki którym powstają modele prowadzenia działalności biznesowej oraz nowe sposoby wykorzystania tych technologii w biznesie. Technologie informacyjne nie występują już jedynie w przestrzeni funkcjonalnej organizacji, ale są integralnym elementem funkcjonowania organizacji.

Celem konferencji ICISTM jest prezentacja rezultatów najnowszych badań z tej dziedziny oraz demonstracji nowych systemów i technik na polu zarządzania informacją. Konferencja gromadzi programistów, użytkowników, naukowców i badaczy związanych z technologią informacyjną oraz praktyków biznesu w celu wymiany wzajemnych doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy z zakresu omawianych zagadnień.

Wśród tematów przewidzianych przez organizatorów znajdują się:

 • sztuczna inteligencja,
 • zarządzanie bazami danych,
 • e-biznes,
 • systemy zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie wiedzą,
 • odkrywanie wiedzy i datamining,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • ekonomia informacji,
 • inżynieria oprogramowania,
 • usługi internetowe.
Więcej informacji: http://www.imt.edu/icistm/

II Konferencja Computerworld Elektronizacja obiegu gospodarczego oraz IV Konferencja Computerworld Od informacji do decyzji Analityczne podejście do biznesu, 18 marca 2008 r., Warszawa, hotel Marriott

Kolejne dwie konferencje poświęcone, problemom elektronicznego obiegu informacji w przedsiębiorstwie, to organizowane przez tygodnik Computerworld: II Konferencja Computerworld Elektronizacja obiegu gospodarczego oraz IV Konferencja Computerworld Od informacji do decyzji Analityczne podejście do biznesu.

Pierwsza z wymienionych ma na celu dyskusję o rozwoju rynku i zastosowań e-invoicingu w Polsce, jak również prezentację najlepszych praktyk w zakresie elektronizacji obiegu gospodarczego. Druga z nich poświęcona jest przede wszystkim systemom klasy Business Intelligence oraz ich zastosowaniu i wynikającym stąd korzyściom.

Kluczowe zagadnienia, jakie będą poruszane w ich trakcie, to:

 • e-invoicing jako wspólny mianownik różnych systemów komunikacji elektronicznej pomiędzy przedsiębiorstwami,
 • budowanie sieci powiązań w komunikacji elektroniczej w obiegu gospodarczym,
 • fakturowanie elektronicze w Polsce - przykłady wdrożeń,
 • masowe fakturowanie i płatności elektroniczne (EBPP),
 • prawne możliwości elektronizacji dokumentów o znaczeniu fiskalnym a praktyka,
 • oferta dostawców biznesowych platform transakcji elektronicznych;
oraz
 • przygotowanie organizacji do wdrożenia systemu Business Intelligence,
 • możliwe obszary zastosowań systemów BI w zakresie wspierania decyzji,
 • integracja systemów informacji biznesowej w organizacji,
 • od czego zależy jakość i wiarygodność przetwarzanych danych,
 • przykładowe wdrożenia w różnych sektorach i osiągnięte w ich wyniku korzyści.
Więcej informacji: http://www.computerworld.pl/konferencje/elektronizacja2008/ i http://www.computerworld.pl/konferencje/informacja2008/


Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą, 14 maja 2008 r., Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Cele konferencji Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą, organizowanej w maju br. przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, to m.in. prezentacja przesłanek zarządzania wiedzą w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach i instytucjach w dobie budowy społeczeństwa informacyjnego, ukazanie uwarunkowań efektywnego pozyskiwania i zarządzania wiedzą oraz przedstawienie modelowych rozwiązań i wybranych ofert produktowo-usługowych. Podczas spotkania będzie można również wymienić doświadczenia w zakresie realizacji projektów wdrożeniowych inteligencji biznesowej oraz dyskutować na temat tendencji rozwojowych w zakresie zarządzania wiedzą.

Spotkanie adresowane jest do kadry kierowniczej polskich przedsiębiorstw i instytucji, osób odpowiedzialnych za usprawnianie procesów informacyjno-komunikacyjnych oraz środowiska akademickiego zajmującego się zarządzaniem wiedzą.

Więcej informacji na: www.tizw2008.wsb.poznan.pl

Open Innovation. Creating products and services through collaboration, 15-18 czerwca 2008 r., Tours Francja

W malowniczej scenerii Doliny Loary odbędzie się XIX już konferencja organizowana przez International Society for Professional Innovation Management. Konferencja ta skupia pracowników nauki i biznesu oraz konsultantów zaangażowanych w zarządzanie innowacjami. Podczas tegorocznych sesji i warsztatów poruszane będą takie tematy, jak: komercjalizacja i finansowanie innowacji, zarządzanie interakcjami i różnorodnością kulturową oraz społeczną w procesach innowacji, edukacja i szkolenia, przedsiębiorczość i generowanie pomysłów, polityka innowacyjności i konkurencyjność, uczenie się i zarządzanie wiedzą w open innovation, zarządzanie współpracą w B+R (collaborative R&D), zarządzanie własnością intelektualną i transferem technologii w open innovation, zarządzanie, pomiar i implementacja open innovation, metody I narzędzia dla innowacji, sieci wartości w open innovation, klastry, modele biznesowe, usługi a open innovation.

Więcej informacji na: http://www.ispim.org/conference

InnoTown 08, 20-21 października 2008 r., Stavanger, Norwegia

InnoTown to w zamyśle organizatorów spotkanie ludzi o różnych doświadczeniach, z najróżniejszych krajów, które ma zmienić ich sposób myślenia. Ma ono stanowić arenę zmian i rozwoju, na której poruszane są różnorakie zagadnienia związane z innowacjami - od przedsiębiorczości i międzykulturowych innowacji, po konkretne projekty innowacyjnych produktów. InnoTown to także niezwykła okazja do networkingu, inspiracji i spotkania z nietuzinkowymi osobowościami.

Jak stwierdził Guy Kawasaki: InnoTown is the Macintosh of conferences: deep, intelligent, complete, elegant, and emotive. It will cause people to jump to the next curve. Warto się nią zatem zainteresować.

Więcej informacji: http://innotown.com/

Jak zarządzać wiedzą? - IV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 23-25 października 2008 r., Sosnówka Górna k. Karpacza

Konferencja będzie kontynuacją spotkań kół naukowych z ubiegłych lat. Tradycją Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością "Q-mam", działającego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, stało się już organizowanie konferencji, skupiającej najmłodszych naukowców i ich opiekunów, poświęconej najnowszym trendom w zarządzaniu. Tegoroczny program przewiduje poruszenie następujących zagadnień:

 • Zarządzanie wiedzą a pozostałe koncepcje zarządzania - cel: określenie relacji, cech wspólnych i rodzaju współistnienia zarządzania wiedzą i pozostałych koncepcji zarządzania (np. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie logistyczne, zarządzanie procesami, lean management, zarządzanie projektami, controlling, reengineering);
 • Implementacja systemów zarządzania wiedzą - cel: określenie metod, etapów i narzędzi implementacji systemów zarządzania wiedzą oraz metod pomiaru efektywności wdrożenia;
 • Funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą - cel: określenie elementów składowych, specyfiki, uwarunkowań tworzenia i rozwoju systemów zarządzania wiedzą oraz metod pomiaru efektywności funkcjonowania.
Pragnąc zapewnić jak najwyższy poziom merytoryczny konferencji organizatorzy stawiają wymóg prezentowania wyników badań empirycznych w referatach konferencyjnych.

Stan na 8 lutego 2008 roku.