AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

7th I-KNOW Conference, 5-7 września 2007, Austria, Graz

Organizatorzy siódmej już międzynarodowej konferencji z zakresu zarządzania wiedzą za główny cel stawiają sobie zgromadzenie w jednym miejscu wielu specjalistów z zakresu knowledge managementu, przyjmujących różne perspektywy w swym postrzeganiu tematyki KM. Program tegorocznej konferencji kładzie szczególny nacisk na identyfikację i pełne wykorzystanie relacji w zarządzaniu wiedzą, jak również na rozwijanie zarządzania wiedzą jako funkcji usługowej w przedsiębiorstwach.


Więcej informacji: http://i-know.know-center.tugraz.at/i_know_07

Wiedza i Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwami: siły motoryczne i bariery, 9 października 2007r., SGH, Warszawa

Konieczność sprostania konkurencji oznacza dla przedsiębiorstw poszukiwanie nowych metod zarządzania, w tym wprowadzanie różnych innowacji w sferze organizacyjnej czy produktowej. Tylko nieustajaca innowacyjność zapewnia firmie możliwość przetrwania w długim okresie. Można wręcz mówić o wyłaniającym się paradygmacie: 'Innovate or die!'

Konferencja współorganizowana przez Katedrę Teorii Zarządzania oraz Instytut Wiedzy i Innowacji będzie okazją do zbudowania mostów łączących osiągnięcia nauki oraz możliwości ich komercjalizacji.

W programie konferencji organizatorzy przewidują:
Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli nauki i biznesu nt. możliwości wykorzystywania nowej wiedzy w przedsiębiorstwach
Równoległe sesje:

 • Transfer wiedzy: nauka -> biznes (komercjalizacji idei)
 • Innowacje w gospodarce
 • Wiedza i technologie
 • Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania innowacyjności

Więcej informacji na: http://www.instytut.info/IVkonf/


IADIS Mobile Learning 2007, 5-7 lipca 2007 r., Lizbona, Portugalia

Międzynarodowa konferencja IADIS Mobile Learning 2007, organizowana w lipcu w Portugalii, daje możliwość zapoznania się z najnowszymi badaniami i opracowaniami, a także dyskusji nad zagadnieniami z zakresu mobile learning. Proponowane przez organizatorów tematy to m.in: pedagogiczne kwestie m-learningu; zastosowanie gier i symulacji; nowe narzędzia, technologie i platformy; m-learning od strony użytkownika, trendy i strategie rozwoju.


Więcej informacji: http://www.mlearning-conf.org

IADIS e-Learning 2007, 6-8 lipca 2007 r., Lizbona, Portugalia

W lipcu IADIS organizuje coroczną konferencję e-Learning poświęconą technicznym i pedagogicznym aspektom edukacji na odległość. Główne zakresy tematyczne, które będą omawiane w ramach spotkania to: strategia organizacyjna i zarządzanie, zagadnienia technologiczne, rozwój oferty e-learningu, projektowanie scenariuszy zajęć e-learningowych, metody i podejścia badawcze. W Komitecie Programowym konferencji znajdują się przedstawiciele Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.


Więcej informacji: http://www.elearning-conf.org

International CAA Conference: Research into e-Assessment, 10-11 lipca 2007 r., Leicestershire, Wielka Brytania

Jedenasta międzynarodowa konferencja CAA Research into e-Assessment zostanie zorganizowana w lipcu w Wielkiej Brytanii. Głównym tematem spotkania jest omówienie badań w zakresie e-assessment, a więc wykorzystywania w procesie kontroli i oceny internetowych narzędzi do ewaluacji. Konferencja jest adresowana do osób zainteresowanych wspomnianą tematyką w zakresie wdrażania narzędzi e-oceny w pedagogice, w tym decydentów, menedżerów, osób zajmujących się kwestiami technicznymi.


Więcej informacji: http://www.caaconference.com

1st Asia Pacific Regional Mobile Learning Conference On Wireless & Mobile Technologies In Education And Edutainment, 7-9 sierpnia 2007 r., Kuala Lumpur, Malezja

Konferencja skupia badaczy, nauczycieli akademickich oraz praktyków biznesowych, którzy zajmują się bądź interesują projektowaniem i rozwojem mobilnych technologii edukacyjnych. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia tworzenia narzędzi technologicznych wspierających proces nauczania oraz implementacji technologii mobilnych do procesu tworzenia treści.
Spotkanie adresowane jest do decydentów, nauczycieli akademickich, twórców narzędzi, wydawców, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli świata biznesu i przemysłu. Zarówno osoby o dużej wiedzy, jak i te, które dopiero zaczynają interesować się tą dziedziną, z pewnością zdobędą nowe informacje nt. pozytywnych skutków użycia mobilnych technologii w nauczaniu.


Więcej informacji: http://www.lttcom.com/mlearning

12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction EARLI 2007, 28 sierpnia-1 września 2007 r., Budapeszt, Węgry

Tematem przewodnim dwunastej konferencji EARLI 2007 jest Developing Potentials for Learning. Podczas kilkudniowego spotkania odbędzie się wiele ciekawych dyskusji oraz prezentacji. Główne obszary proponowane przez organizatorów jako tematy konferencji to m.in.: socjologiczne i ekonomiczne wymiary edukacji, kształcenie ustawiczne i rozwój kompetencji, procesy motywacyjne, pozyskiwanie wiedzy, integracja europejska a edukacja, edukacja osób niepełnosprawnych.


Więcej informacji na: http://earli2007.hu

The Sixth International Internet Education Conference (ICT-Learn 2007), 2-4 września 2007 r., Ramses Hilton, Kair

Związki pomiędzy edukacją, szkoleniami, a technologiami komunikacyjno-informacyjnymi są coraz intensywniejsze, doprowadzając do powstania oryginalnych projektów, wykorzystujących innowacyjne narzędzia i metodologie. Celem konferencji ICT-Learn 2007 jest wspieranie i promowanie takich związków przez promowanie spotkań i dyskusji pomiędzy badaczami a praktykami z obu dziedzin.

Wybrane tematy proponowane przez organizatorów to: synergia pomiędzy edukacją a biznesem, zarządzanie wiedzą, wdrażanie ICT do edukacji, e-learning, cybernetyka edukacji, szkolenia korporacyjne.


Więcej informacji na: http://www.distant-learning.net/


XI Konferencja Miasta w Internecie. Integracja. Innowacyjność. Inwestycje - wyzwania e-rozwoju lokalnego i regionalnego w latach 2007-2013, 27-29 czerwca 2007 r., Zakopane

XI Konferencja Miasta w Internecie stwarza uczestnikom pole do debaty dotyczącej kluczowych uwarunkowań działania polskich samorządów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Organizatorzy konferencji: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" chcą zgromadzić wszystkich tych, którzy zamierzają nadawać ton realizacji projektów wspierających e-rozwój regionów, miast i obszarów wiejskich: samorządowców, reprezentantów firm sektora ICT oraz wspomagających ich przedstawicieli świata badań i innowacji. Najważniejsze tematy poruszane na konferencji oraz w trakcie towarzyszących jej warsztatów roboczych dotyczyć będą:

 • "dobrych praktyk" projektów zrealizowanych w Polsce oraz w wiodących regionach Unii Europejskiej,
 • stanu zaawansowania i przyszłości projektów centralnych: ePUAP i integracja rejestrów państwowych,
 • nowych wytycznych polityki spójności w zakresie planowania i wdrażania innowacyjnych projektów teleinformatycznych w regionach,
 • wyłaniania w procedurach publicznych wykonawców innowacyjnych projektów teleinformatycznych finansowanych z funduszy strukturalnych,
 • nowych mechanizmów współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w realizacji znaczących projektów teleinformatycznych,
 • podnoszenia kapitału wiedzy i umiejętności pracowników sektora publicznego oraz użytkowników e-usług publicznych,
 • interoperacyjności systemów teleinformatycznych na wszystkich poziomach: centralnym, regionalnym i lokalnym oraz dziedzinowych.

Więcej informacji na: http://www.distant-learning.net/

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Internet w społeczeństwie informacyjnym, 28-29 czerwca 2007 r., Dąbrowa Górnicza

Społeczeństwo informacyjne oraz idea Web 2.0. stają się coraz popularniejszymi tematami konferencji naukowych. Nie inaczej jest również w przypadku Międzynarodowej Konferencji Naukowej Internet w społeczeństwie informacyjnym organizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach. Konferencja ma integrować środowisko naukowe państw Grupy Wyszehradzkiej, promować podejmowanie realizacji wspólnych projektów badawczych oraz prezentować wyniki badań nad wykorzystaniem sieci internet i rolą technologii informatycznych w społeczeństwie wiedzy. Ogólnym celem konferencji jest natomiast przedstawienie roli internetu we współczesnej informatyce, socjologii, zarządzaniu i pedagogice. Przewidziane przez organizatorów główne sesje tematyczne obejmują:

 • nowe technologie w systemach przesyłania informacji,
 • internet szerokopasmowy i jakość oferowanych w nim usług,
 • sieci komputerowe w systemach zarządzania,
 • społeczeństwo sieci - szanse i zagrożenia,
 • bezpieczeństwo informacji w rozproszonych systemach komputerowych.

Więcej informacji na: http://www.wsb.edu.pl/IIS-2007/

Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie, GigaCon 2007, 23-24 lipca 2007 r., Warszawa

Organizowana przez firmę Software Konferencje Sp. z o.o. konferencja Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie poświęcona jest najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania oraz obiegu informacji w organizacji. Podstawowe cele konferencji to:

 • udzielenie odpowiedzi na pytania: jak usprawnić, zautomatyzować i poddać standaryzacji działania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem;
 • omówienie prawnych aspektów przekazywania i przechowywania dokumentów;
 • prezentacja najnowszych osiągnięć technologicznych i trendów rynkowych z zakresu: zarządzania procesami biznesowymi, obiegu dokumentów, pracy grupowej, archiwizacji danych oraz portali korporacyjnych.
Konferencja skierowana jest do kadry zarządzającej, managerów IT, kierowników projektów informatycznych oraz do szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących lub zamierzających wdrażać omawiane technologie.
Więcej informacji na: http://www.eoif.gigacon.org

Stan na 18 czerwca 2007 roku.