AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie (E-inclusion or e-isolation?), 5- 6 czerwca 2006 r., Kraków

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Polskim Towarzystwem Bibliologicznym Oddział Kraków, Konsulatem Generalnym USA w Krakowie oraz eTEN EURIDICE organizują międzynarodową konferencję, której celem jest wskazanie najlepszych wzorców i strategii zmierzających do usprawnienia praktyki w bibliotekach, archiwach, muzeach oraz edukacji INiB w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do zwalczania zjawiska alienacji społecznej i realizacji koncepcji e-Inclusion.

Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące m.in.:

 • działań na rzecz przemian i interakcji ze społeczeństwem w bibliotekach, archiwach, muzeach i uczelniach;
 • wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do elektronicznej realizacji zadań bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni roli i dokonań liderów informacji elektronicznej;
 • prac nad rozwijaniem świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska elektronicznego;
 • włączenia bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni do walki ze zjawiskiem alienacji społecznej z wykorzystaniem technologii elektronicznych;
 • badań potrzeb i możliwości w zakresie e-Inclusion, ze szczególnym uwzględnieniem roli i funkcji bibliotek, muzeów i archiwów;
 • europejskiej perspektywy działań na rzecz elektronicznego zwalczania alienacji społecznej;
 • związków działań w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa z innymi obszarami polityki społecznej (w tym kwestia poszanowania różnorodności, zachowania wspólnych elementów w kulturze, oświacie, edukacji);
 • zjawiska wyobcowania społecznego spowodowane brakiem e-Inclusion;
 • skutków braku powszechnego dostępu do WWW dla bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni; znaczenia elektronicznej informacji i inicjatyw bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni dla przyspieszenia integracji krajów UE;
 • znaczenia i zaawansowania prac nad elektronicznymi formami kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, muzeów i archiwów.
Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim. Towarzyszyć jej będą: telekonferencja z USA, postery, wystawy, spotkanie towarzyskie i in.

Więcej informacji na: http://www.inib.uj.edu.pl/konfer/ew/index.html


Międzynarodowa konferencja w zakresie e-learningu w edukacji pod patronatem Krajowej Agencji Leonardo da Vinci, E-competencies in Europe, 6 kwietnia 2006, Warszawa

Celem konferencji, organizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji, jest omówienie zasad polityki edukacyjnej Unii Europejskiej w zakresie nowych technologii oraz europejskich tendencji w rozwoju e-learningu. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną polskie inicjatywy e-edukacyjne, a także polskie projekty dofinansowane z funduszy 6. Programu Ramowego i programu Leonardo da Vinci. Uczestnicy wezmą również udział w dyskusji nt. problemów napotykanych podczas tworzenia kursów online.

Konferencja finansowana jest ze środków europejskiego projektu ESPA-EST, który szerzej rozwija zagadnienie nauczania języków obcych i będzie okazją do spotkania się partnerów projektu, a także polskich i europejskich ekspertów w dziedzinie e-learningu. Można jeszcze składać propozycje tematów wystąpień z kilkuzdaniowym streszczeniem. Zgłoszenia uczestnictwa i prezentacji należy wysyłać do dnia 10 marca 2006 r.

Więcej informacji na: www.espaest.com.

3rd Moscow International Exhibition and Conference, eLearnExpo Moscow 2006, 25-26 maja 2006, Moskwa, Rosja

eLearnExpo to największe wydarzenie e-learningowe w Rosji przyciągające ponad 100 wystawców i wielu reprezentantów sfery biznesowej i edukacyjnej. Konferencja, organizowana w ramach tego wydarzenia, poświęcona jest takim zagadnieniom, jak: systemy Distance Learning w nowoczesnym społeczeństwie, technologie zarządzania wiedzą w systemach e-learningowych, nowe platformy w edukacji na odległość, metody ewaluacji i zarządzania jakością procesów nauczania.

Więcej informacji na: http://www.elearnexpo.ru/eng/.

IX Krajowa Konferencja z cyklu: "Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji", Dydaktyka Informatyki i Informatyka w Dydaktyce, 1-2 czerwca 2006 r., Międzyzdroje

Kolejna edycja konferencji z cyklu "Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji" koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z edukacją informatyczną. Temat ten, według organizatorów konferencji, jest jednym z głównych wyzwań kształtującego się społeczeństwa globalnej informacji.

Celem konferencji jest stworzenie forum dla wymiany poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ma ona pomóc w tym, by jak najlepiej uczyć informatyki, a także rozwiać wątpliwości związane z rolą komputera (czy może on zastąpić nauczyciela?) oraz wpływem programu nauczania informatyki na profil absolwenta.

Pełny zakres problemów, które będą poruszanych na konferencji pokazuje planowana tematyka:

 • Nauczanie informatyki - przegląd doświadczeń,
 • Wsparcie informatyczne w nauczaniu różnych przedmiotów,
 • Możliwości zastosowania Internetu w edukacji,
 • E-learning - czy komputer zastąpi nauczyciela,
 • Techniki multimedialne w dydaktyce,
 • Nauka przez zabawę i rozrywkę przy pomocy komputera,
 • Komputer a nauczanie osób niepełnosprawnych,
 • Blaski i cienie komputerowej edukacji,
 • Komputer jako narzędzie zarządzania szkołą,
 • Programy i specjalności w obszarze informatyki ekonomicznej,
 • Wspieranie edukacji zawodowej nauczycieli informatyki.
Więcej informacji na: http://iiwz.univ.szczecin.pl/zsgi/konf/konf.html.

E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, 2 czerwca 2006, Gdańsk

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (www.wsb.gda.pl) organizuje konferencję naukową, której celem jest podzielenie się wiedzą oraz wymiana doświadczeń zdobytych w trakcie organizacji przedsięwzięć związanych z e-learningiem, a także zaprezentowanie możliwości wykorzystania e-learningu w ekonomicznym szkolnictwie wyższym oraz środowisku biznesowym.

W ramach sesji plenarnej przewidziane są wystąpienia partnerów WSB w Gdańsku z europejskich uczelni wyższych oraz specjalistów na co dzień zajmujących się problematyką e-learningu. Organizatorzy planują również sesję warsztatową obejmującą prezentację procesu tworzenia kontentów e-learningowych i pracy online. Szeroki zakres problematyki konferencji (dotyczącej m.in. zagadnień związanych z metodyką kształcenia na odległość, technologiami wspierającymi ten proces, rozwiązaniami praktycznymi) pozwala sądzić, że będzie ona interesująca dla przedstawicieli zarówno instytucji akademickich, jak i świata biznesu

E-Competences for Life, Employment and Innovation "E" is more! E-learning Enabling Education in Evolving Europe, 14-17 czerwca 2006, Vienna University of Technology, Wiedeń, Austria

European Distance and E-learning Network organizuje w czerwcu swoją coroczną konferencję, tym razem połączoną z obchodami 15. rocznicy powstania stowarzyszenia. Głównym motywem spotkania będzie dyskusja na temat e-kompetencji i ich znaczenia dla życia, zatrudnienia oraz rozwoju innowacji. We współczesnym świecie kompetencje te stają się niezbędne, a ich powiązania z e-learningiem czy zarządzaniem wiedzą oraz osadzenie we wspólnym kontekście edukacji - szkoleń - pracy - domu wydaje się bezdyskusyjne.

Wybrane tematy konferencji to: innowacyjne sposoby rozwoju kompetencji, jakość w nowej przestrzeni edukacyjnej, e-learningowy obywatel - wyzwanie dla społeczeństw europejskich, dostawcy i konsumenci e-learningu, sztuka, muzyka i kultura w środowisku cyfrowej edukacji.

Program konferencji obejmuje sesje plenarne, prezentacje, warsztaty, panele i dyskusje.

Więcej informacji na: http://www.eden-online.org/eden.php?menuId=277

ICEL 2006: The International Conference on e-Learning, 22-23 czerwca 2006, University of Quebec w Montrealu, Kanada

Konferencja stwarza okazję do spotkania teoretyków prowadzących badania nad różnymi aspektami e-learningu oraz praktyków wdrażających je w życie. Organizatorzy zachęcają do nadsyłania artykułów opartych na doświadczeniach, raportów z prowadzonych przedsięwzięć oraz case studies związanych z m.in. następującymi obszarami tematycznymi: nowe metodologie e-learningowe, ewaluacja online, ROI w e-learningu, społeczne i kulturowe aspekty e-edukacji, portale e-learningowe, KM, symulacje i wirtualne środowiska nauczania.

Więcej informacji na: http://academic-conferences.org/icel/icel2006.

IADIS International Conference Mobile Learning 2006, 14-16 lipca 2006, Dublin, Irlandia

Konferencja ma na celu prezentację i omówienie wyników najnowszych badań w dziedzinie mobilnego nauczania, a także stworzenie okazji do dyskusji nad jego przyszłością i kierunkami rozwoju. Wybrane obszary tematyczne proponowane przez organizatorów obejmują m.in. podejście pedagogiczne i teorie m-learningu, zastosowanie gier i symulacji, implementację nowych narzędzi, technologii i platform, m-learning w instytucjach edukacyjnych, fenomen społeczny urządzeń mobilnych i m-leanringu, itp.

Więcej informacji na: http://www.iadis.org/ml2006/.


Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji, 23-24 marca 2006, Zakopane

Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu pt. Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych, organizowana przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, w tym roku porusza temat Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji.

Jest ona odpowiedzią środowiska andragogów na coraz powszechniejsze zjawisko marginalizacji wielu grup społecznych. Podczas obrad plenarnych i w sekcjach szczególna uwaga zostanie poświęcona specyfice kształcenia osób starszych, niepełnosprawnych, obcokrajowców, bezrobotnych i mieszkańców wsi. Konferencja jest okazją do wymiany poglądów nie tylko przedstawicieli środowiska andragogicznego, do obrad bowiem zaproszeni zostali także socjologowie, psychologowie, pedagodzy społeczni i wszyscy zainteresowani. Konferencję wzbogaci zorganizowane w jej trakcie posiedzenia Koła Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, któremu przewodniczyć będzie profesor Tadeusz Aleksander. Konferencja przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką wykluczenia społecznego, rolą edukacji w zapobieganiu czy zmniejszaniu zjawiska marginalizacji.

Więcej informacji na: www.wsew.edu.pl

Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, 24-25 kwietnia 2006, Kraków

Jubileusz 60-lecia powołania w Uniwersytecie Jagiellońskim Katedry Oświaty i Kultury Dorosłych, jednego z pierwszych ośrodków akademickich w Europie zajmujących się teorią oświaty dorosłych, stał się okazją do zorganizowania konferencji naukowej poruszającej m.in. problematykę współczesnych teorii andragogicznych i perspektyw ich rozwoju. Uniwersytet Jagielloński w porozumieniu z Zespołem Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN zaprasza na spotkanie o charakterze jubileuszowym, które ma umożliwić podsumowanie i zintegrowanie dotychczasowej refleksji nad kształceniem dorosłych w Polsce oraz wskazanie perspektywy rozwoju we współczesnych warunkach teorii andragogicznych.

W programie konferencji organizatorzy planują poruszyć następujące zagadnienia z zakresu edukacji dorosłych:

 • instytucjonalni i pozainstytucjonalni twórcy refleksji andragogicznej;
 • warunki (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz stymulatory i bariery powstawania i rozwoju refleksji;
 • hipotezy i teorie andragogiczne oraz metodologia ich budowania;
 • wartość i przydatność refleksji (teorii i myśli) nad edukacją dorosłych;
 • podjęte i zaniechane nurty w refleksji, wartość podjętych i zaniechanych nurtów;
 • proces wdrażania teorii andragogicznej do praktyki edukacyjnej;
 • wykorzystanie refleksji nad kształceniem dorosłych w praktyce edukacyjnej, stymulatory i bariery tego wykorzystania;
 • popularyzacja refleksji andragogicznej w publikacjach książkowych i pismach naukowych oraz poprzez praktykę kształcenia oświatowców;
 • europejskie konteksty polskiej refleksji nad kształceniem dorosłych;
 • przewidywane kierunki rozwoju refleksji w przyszłości i ich zasadność.
Na program konferencji składać się będą referaty i dyskusje oraz okolicznościowy panel. Konferencja przeznaczona jest dla osób zajmujących się różnymi obszarami refleksji andragogicznej, jednym z jej celów jest lepsze zintegrowanie ludzi zainteresowanych andragogiką jako dyscypliną naukową.

Więcej informacji na: http://www.pedagogika.uj.edu.pl

XXXI Międzynarodowa Konferencja EUCEN Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie opartym na wiedzy, 18-20 maja 2006 r., Gdynia

Akademia Morska w Gdyni oraz Europejska Sieć Uczelni Prowadzących Kształcenie Ustawiczne - EUCEN organizują pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego międzynarodową konferencję poświęconą kształceniu ustawicznemu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń nt. jego dydaktycznych, społecznych i naukowych aspektów, a także omówienie metod i technik stosowanych w jego realizacji.

Wybrane tematy konferencji to: zastosowanie metod kształcenia na odległość w systemach kształcenia ustawicznego, metodyka opracowania treści dydaktycznych, aplikowanie o środki UE dla projektów, czy zarządzanie projektami unijnymi. Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.

Więcej informacji na: www.am.gdynia.pl (konferencje)


Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny - badania potencjału regionu, 27-29 kwietnia 2006, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny

Organizatorzy projektu badania kapitału intelektualnego (KI) Lubelszczyzny zapraszają do Kazimierza Dolnego na konferencję, której celem jest prezentacja wyników projektu, omówienie najlepszych praktyk stosowanych w tej dziedzinie oraz integracja różnych środowisk zainteresowanych generowaniem i transferem innowacji. Spotkanie będzie również okazją do zainicjowania dyskusji na temat badania i monitoringu KI w regionach. Adresatami konferencji są przedstawiciele samorządów, firm i świata nauki zajmujący się rozwojem kapitału intelektualnego i najnowszymi trendami w jego badaniach oraz zarządzaniem wiedzą.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach EFS i ZPORR.

Więcej informacji na: http://www.kapitalintelektualny.pl/.


Profesjonalne zastosowanie systemów CRM w pracy polskich przedsiębiorstw, 8 marca 2006 r., Warszawa

Systemy zarządzania kontaktami z klientami (CRM) stanowią jeden z istotniejszych elementów e-biznesu. Systemy te umożliwiają między innymi: budowę baz danych o rynkach i klientach, wspomaganie działań marketingowych, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych czy wreszcie, w bardziej zaawansowanych systemach, "podpowiadanie" klientowi, co powinien lub musi od firmy kupić.

Celem II edycji konferencji Profesjonalne zastosowanie systemów CRM w pracy polskich przedsiębiorstw jest zaprezentowanie najnowszych możliwości związanych z wykorzystywaniem systemów CRM, bezpośrednich i pośrednich korzyści biznesowych wynikających z poprawnego wdrożenia takiego rozwiązania oraz ryzyka z nimi związanego. Organizatorzy konferencji planują zaprezentować studium przypadku najważniejszych wdrożeń CRM w Europie oraz przedstawić szeroką ofertę systemów wspomagających relacje z klientami, dostępną na polskim rynku.

Więcej informacji na: http://www.egospodarka.pl/szkolenia/traininginfo/470.

Od informacji do decyzji 2006, Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i technologiczne, 9 marca 2006 r., Warszawa

Korzystanie z dokumentów elektronicznych staje się wymogiem sprawnego funkcjonowania nowoczesnego państwa i przedsiębiorstwa. Wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów rodzi jednak również wiele problemów - nie tylko natury technicznej, ale też i organizacyjnej oraz prawnej.

Konferencja ma dać odpowiedź na szereg pytań związanych z wykorzystaniem dokumentów elektronicznych w praktyce gospodarczej czy działaniach administracji publicznej, takich jak: Co zrobić, aby systemy elektronicznego obiegu dokumentów działały sprawnie i efektywnie?; Gdzie znajdują się największe korzyści z ich zastosowania i spełnienie jakich wymagań jest niezbędne do ich osiągnięcia?; Gdzie są największe przeszkody, a gdzie potencjał sprzyjający najbardziej ich rozwojowi?

Wśród licznych, zaplanowanych przez organizatorów, wystąpień znajdują się m.in. następujące:

 • Projektowanie systemów informacyjnych w instytucjach publicznych. Uwarunkowania organizacyjne i ekonomiczne wykorzystania dokumentu elektronicznego. Integracja systemów zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów z procesami pracy;
 • System zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów w praktyce. Korzyści i możliwości wykorzystania;
 • Czym jest, a czym nie jest dokument elektroniczny w praktyce biurokratycznej? Praktyczne konsekwencje wdrażania Ustawy o informatyzacji w administracji publicznej;
 • Czy zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów jest drogie? Dostępne na rynku narzędzia, technologie, rozwiązania. Wymagania związane z wdrożeniem i zastosowaniem;
 • Ochrona i bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych, zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego i innych form identyfikacji.
Więcej informacji na: http://www.computerworld.pl/konferencje/informacja2006.

Stan na 20 lutego 2006 roku.